saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Persones que fan la URV 2015

Presentació

Amb l'objectiu d'informar de l'actuació de la URV al conjunt de la societat i de proporcionar a la comunitat universitària una visió de conjunt de la seva activitat, aquest nou informe se centra en la plantilla de la Universitat, conformada pel personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, analitzada a través d'un conjunt d'ítems que aporta informació rellevant sobre les persones que fan la URV.

És la primera vegada que es presenta aquest informe particular, si bé al curs acadèmic anterior aquesta informació, no tant extensa, es va incloure a l'informe d'eficàcia i eficiència. Tanmateix, tenint en compte que el principal valor de la Universitat són precisament les persones, s'ha elaborat aquest document més específic que complementa els informes sobre l'activitat de la Universitat, formació, recerca i tercera missió, a més de l'anàlisi de l'eficàcia i eficiència.

El document s'organitza en cinc apartats. El primer fa referència al nombre de persones que tenen vincle laboral amb la URV o la FURV. El segon i tercer estan dedicats a les persones que fan la URV, PDI i PAS respectivament, en el qual gairebé sempre les dades es mostren en equivalència a jornada completa. Així, tant per al PDI com per al PAS, s'inclouen un seguit de dades referents a l'evolució de les plantilles, composició, distribució per campus, participació d'homes i dones i remuneracions mitjanes, entre altres. El quart apartat se centra en el personal de la Fundació URV i en les col·laboracions que genera la seva activitat. I, finalment, en el cinquè apartat es mostra el posicionament de la URV dins el sistema universitari públic de Catalunya. 

Aquest treball pretén, doncs, donar a conèixer la fortalesa de la institució a través de les persones que la construeixen dia a dia. Com es veu, malgrat les restriccions pressu- postàries i de nova contractació que encara ens afecten, la URV ha conservat un volum de personal que li ha permès poder seguir desenvolupant, amb fortalesa, les missions de docència, recerca i de transferència de coneixement, de manera que s'ha mantingut el compromís de la URV amb la societat.


Josep Anton Ferré Vidal
Rector