saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe "Les persones que fan la URV"

Amb l’objectiu d’informar de l’actuació de la URV el conjunt de la societat i de proporcionar a la comunitat universitària una visió global de la seva activitat, aquest informe se centra en les persones que fan la URV, que constitueixen el principal valor de la institució. Com d’altres, forma part d’una sèrie d’informes que estructuren la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

El document, organitzat en sis apartats, analitza la plantilla de la Universitat, conformada pel personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis, i també la de la Fundació URV a través d’un conjunt d’ítems que aporten informació rellevant sobre les seves característiques prenent com a data de referència el 31 de desembre de 2016.

El primer apartat de l’informe fa referència al nombre de persones que tenen vincle laboral amb la URV o la FURV. El segon i tercer estan dedicats al PDI i el PAS respectivament, en el qual gairebé sempre les dades es mostren en equivalents a jornada completa. Així, tant per al PDI com per al PAS s’inclouen un seguit de dades referents a l’evolució de la plantilla, estructura, distribució segons campus i retribucions mitjanes. El quart apartat se centra en el personal de la FURV i en les col·laboracions que genera la seva activitat. El cinquè apartat, incorporat enguany, recull les principals polítiques adreçades a les persones que du a terme la institució. I, finalment, en el sisè apartat es mostra el posicionament de la URV dins el sistema universitari públic de Catalunya.

Aquest document pretén, doncs, donar a conèixer la fortalesa de la institució a través de les persones que la construeixen dia a dia. Com es veu, malgrat les restriccions pressupostàries i de nova contractació que encara ens afecten, la URV ha mantingut l’equip de persones que li ha permès poder seguir desenvolupant amb fortalesa les missions de docència, recerca i de transferència de coneixement, i complir així el compromís amb la societat.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector