saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Eficàcia i eficiència en l'ús de recursos

Metodologia d'assignació a la despesa

Totes les despeses s'han imputat a un centre de cost i a una activitat. D'acord amb la comptabilitat de la URV, gairebé la totalitat de les despeses es poden assignar directament al centre de cost. Pel que fa a l'activitat, una part de la despesa s'ha pogut destinar directament a l'activitat i la resta ha estat necessari establir criteris d'imputació, que en la majoria dels casos són bastant uniformes entre totes les universitats. A continuació es mostra un resum dels criteris principals que s'apliquen.

Criteris d'assignació de la despesa al centre de cost

La despesa de PDI s'assigna al departament al qual està adscrit; pel que fa la del PAS, s'imputa a la unitat a la qual pertany.
Les despeses corrents i altres despeses s'inclouen en la unitat on estan comptabilitzades.

Criteris d'assignació de la despesa a les activitats

La major part de la despesa de PDI s'imputa a l'activitat en funció de la dedicació anual comptabilitzada a partir del pacte de dedicació de la URV. Tanmateix, hi ha relacions contractuals i alguns conceptes de nòmina la mateixa naturalesa dels quals determina l'activitat (exemples: els associats s'imputen a docència, els mèrits de recerca, a recerca, etc.).
Pel que fa a la despesa de PAS, en alguns casos la unitat a la qual pertany determina l'activitat: per exemple, el PAS de facultats s'imputa a docència, i el del Servei d'Extensió i Gestió Universitària, a la tercera missió. 

L'estructura del pressupost per programes de la URV també permet assignar les despeses corrents d'alguns programes directament a una activitat. D'acord amb el pressupost per programes, les despeses corrents del programa "Investigació i transferència" s'assignen majoritàriament a l'activitat de recerca. El mateix passa amb el programa "Docència" i el programa "Estudiants i comunitat universitària", que s'adjudiquen majoritàriament a docència.
Les despeses corrents de les facultats s'imputen majoritàriament a docència, les dels departaments en funció de la dedicació global del departament, a docència, recerca i tercera missió (segons el pacte de dedicació). La despesa dels altres centres de cost s'assignen en funció de la seva naturalesa (per exemple el Servei de Gestió de la Recerca, a recerca, i el Servei de Gestió Acadèmica, a docència).
La resta de despeses que no s'han pogut adjudicar a cap activitat segons el centre de cost o el programa s'imputen a totes les activitats proporcionalment.