saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Eficàcia i eficiència en l'ús de recursos

Presentació

Aquest informe, que s'elabora per segona vegada, analitza l'eficiència i eficàcia dels recursos que la Universitat ha emprat per acomplir les missions que té encomanades. A diferència de l'any anterior, la informació sobre el capital humà de la Universitat ha estat objecte d'un informe específic, Les persones que fan la URV, i per tant es troba en aquest nou document de manera molt més ampliada.

Pel que fa al present informe, el primer apartat aplega les infraestructures de què disposa la URV per dur a terme la seva tasca. Així, s'ha ampliat la informació sobre els campus i els edificis que té la institució, les tipologies d'espais i l'immobilitzat. En el segon apartat, s'hi troba, en primer lloc, la informació dels recursos econòmics de la URV obtinguts per les diferents vies de finançament i la destinació a personal, despeses corrents i inversions.En segon lloc, es desglossa la dedicació d'aquests recursos a la docència, a la recerca i a activitats de tercera missió, en les quals s'observa, novament, l'aposta de la URV per la missió de recerca com a base qualitativa de la missió formativa. També es mostren dades sobre l'activitat de gestió de la Universitat. I, en darrer terme, es posiciona la URV, en funció del finançament obtingut, en el marc de les universitats públiques de Catalunya.

El tercer apartat comença amb un resum dels ingressos i les despeses a què s'han destinat, i els resultats obtinguts. Finalment, es presenta un quadre amb la distribució de despeses per activitats i uns quants indicadors de costos unitaris de les activitats de docència i de recerca.

L'informe permet, doncs, visualitzar de forma conjunta els recursos econòmics emprats per la URV el 2015, l'ús que n'ha fet segons les tipologies de despesa, els resultats de l'activitat docent i investigadora i els indicadors d'eficàcia i eficiència. I facilita, novament, disposar de dades per buscar la millora contínua de la qualitat en les diferents missions i l'ús eficaç i eficient dels recursos que la societat posa a l'abast de la URV.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector