saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe Formació URV 2015

Presentació

D'acord amb la forma d'estructurar la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat iniciada al curs passat -sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del  Consell de Govern per acabar configurant l'Informe anual del rector al Claustre-, aquest document corresponent al curs 2015-16 recull els principals resultats de l'acció formativa de la Universitat Rovira i Virgili en els nivells de grau, màster, doctorat i formació permanent, a través de la qual compleix la primera de les missions que té encomanades: la formació de les persones. Es tracta d'un informe centrat en aquesta funció que, mitjançant una mostra representativa d'estadístiques i indicadors, pretén donar suport als responsables acadèmics de la institució i als òrgans de govern en la seva tasca d'anàlisi i valoració del comportament de la matrícula i els resultats acadèmics dels estudiants de les titulacions que conformen l'oferta d'estudis dels nivells esmentats.

El document s'organitza en sis parts, una per a cada nivell formatiu (grau, màster, doctorat i formació permanent), el posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya i un apartat final de conclusions. En cadascun d'aquests apartats es recullen les dades que hem considerat més rellevants sobre demanda, matrícula i resultats acadèmics del curs que encetem.

Les dades d'oferta, demanda i matrícula es refereixen al curs 2015-16 i les de rendiment acadèmic i titulats, al curs 2014-15. Cal tenir en compte, però, que en el moment de l'explotació i elaboració del document (20 d'octubre de 2015) la informació és encara provisional atès que es fan matrícules tant de grau com de màster més enllà de la data de referència. En els estudis de màster no es tenen en compte les dades dels màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats que, segons els convenis subscrits, són les encarregades de formalitzar la matrícula.

Tampoc s'hi inclou la preinscripció del màster en Formació del Professorat d'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes perquè la fa l'Oficina d'Accés a la Universitat de forma centralitzada i per a totes les universitats. Quant al doctorat, es mostren únicament les dades consolidades del curs 2014-15, ja que la matrícula del curs 2015-16 està oberta fins al 10 de maig de 2016 i les dades disponibles són encara molt parcials. Finalment, les dades de formació permanent fan referència a les activitats iniciades durant l'any 2015, que encara no s'han tancat.

La principal font d'informació utilitzada per elaborar l'informe és SINIA, particularment per a les dades d'accés, matrícula i resultats acadèmics. Altres fonts d'informació utilitzades són l'Oficina d'Accés a la Universitat per a les dades de demanda (1a assignació de juny), l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya i el Sistema d'Informació d'Universitats i Recerca de Catalunya (UNEIX) per a l'anàlisi del posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya.