saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de formació

Aquest document recull els principals resultats de l'acció formativa de la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2016-17 en els nivells de grau, màster, doctorat i formació permanent, a través de la qual compleix la primera de les missions que té encomanades: la formació de les persones. Forma part d’una sèrie d’informes que estructuren la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

Es tracta d'un informe que, mitjançant una mostra representativa d'estadístiques i indicadors, pretén donar suport als responsables acadèmics de la institució i als òrgans de govern en la seva tasca d'anàlisi i valoració del comportament de la matrícula i els resultats acadèmics dels estudiants.

Enguany s’ha mantingut el nucli central del document, destinat a analitzar la demanda, matrícula i resultats acadèmics de grau, màster, doctorat i formació permanent del curs que encetem, el posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya i el balanç de l’acció formativa amb dades consolidades del curs passat. Amb la finalitat, però, d’obtenir una visió més integral dels elements que contextualitzen els resultats assolits del procés formatiu, s’hi han incorporat continguts nous, com la planificació acadèmica, els ajuts a l’estudi que reben els estudiants i la seva satisfacció amb la docència rebuda.

El primer recull les principals magnituds de l’oferta de crèdits dels plans d’estudis i l’encàrrec docent —mesurat en hores— que se’n deriva. El cobreix el professorat, del qual es mostra el perfil. El segon serveix per dimensionar les beques i ajuts a l’estudi que tenen a l’abast els estudiants de la URV i alhora evidenciar l’esforç econòmic que fa la Universitat per cobrir la quantitat descomptada als beneficiaris de les beques i que l’Administració de l’Estat no li compensa. Finalment, el tercer se centra en la satisfacció dels estudiants amb relació a la formació rebuda i els resultats dels processos d’acreditació estatal i internacional dels ensenyaments.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector