saltar al contingut principal
Cercar
URV

Curs d'Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral (INSERLAB)


Mòdul 2. Habilitats sociolaborals

El segon mòdul, Habilitats sociolaborals, es focalitza en l’adquisició de competències per relacionar-se amb èxit en un entorn laboral.

Treball en equip i relacions personals a l’empresa

Descripció general. Aquesta assignatura es focalitza en entendre la dinàmica del traball en equip, el paper que juga cada membre d’un equip en el resultat del treball conjunt, i la gestió i resolució de conflictes.


  • Permet identificar objectius comuns i participar en responsabilitats col·lectives.
  • Facilita tècniques de treball col·laboratiu, entenent el paper de cada membre de l’equip. 
  • Desenvolupa habilitats per detectar conflictes, cercar solucions i prendre decisions consensuades.  

Les relacions laborals

Descripció general. Permet entendre el món de les relacions laborals, de quina manera funciona una organització empresarial, així com els drets i deures bàsics derivats d’un contracte laboral i les normes de conducta d’un entorn laboral.


  • Proporciona coneixement sobre el funcionament i l’estructura interna d’una organització. 
  • Permet conèixer les normes laborals bàsiques, contracte laboral, i drets i deures inherents en una relació laboral. 
  • Facilita eines per aplicar la normativa bàsica de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat.

Seguretat i salut laboral

Descripció general. Assignatura orientada a conèixer la normativa i regles bàsiques relacionades amb la seguretat i salut en el treball, i la prevenció de riscos laborals.


  • Proporciona la normativa bàsica de prevenció de riscos laborals i els diferents riscos existents.
  • Permet adquirir hàbitos de vida saludables i no saludables en el treball.
  • Desenvolupa habilitats per participar activament en la prevenció de riscos laborals.