Universitat Rovira i Virgili

|APARTAT|

Sol·licitud de pressupost

Servei de Recursos Científics i Tècnics

Campus Sescelades - Av. dels Països Catalans, 26
43007 Tarragona
Telèfon: 977 558 152
Fax: 977 558 261

DADES DE L'EMPRESA

PRESTACIONS SOL�LICITADES

DESCRIPCI� DE LES MOSTRES

Precaucions en la manipulaci� i/o conservaci� de les mostres:
Toxicitat / Perillositat:
  • 1- Aquest full no t� valor contractual, la prestaci� no es considerar� acceptada fins l'aprovaci� del presssupost.
  • 2- La data de lliurament de resultats dep�n de la prestaci� sol�licitada. Consultar amb el responsable.
  • 3- La mostra ser� eliminada com a residu d'acord amb la legislaci� vigent un cop finalitzades les an�lisis, llevat que el client vulgui recuperar-la.