saltar al contingut principal
Cercar
URV

PSR - PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA

Resolució convocatòria

Resolució de 16 de febrer de 2009, de la vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, per la qual es convoca la renovació d’ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la incorporació de personal laboral amb contracte d'obra o servei de suport a la recerca per al curs acadèmic 2009-2010.

La Universitat Rovira i Virgili, en el marc del pla estratègic de la recerca i del programa de govern i exercint les seves competències en matèria de foment de la investigació científica i desenvolupament tecnològic, tot complementant el programa de personal tècnic de suport a la recerca de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, vol donar suport a aquells grups de recerca de trajectòria consolidada, per tal que puguin millorar la seva activitat investigadora.

Considerant el nombre reduït d'ajuts per a la contractació de personal tècnic i de beques predoctorals que concedeixen les administracions públiques a la URV i les demandes específiques de personal de suport plantejades pels responsables dels grups de recerca, el programa de personal de suport a la recerca pretén, també, aconseguir els objectius següents:

 • L'augment del nombre de grups de recerca de la URV que obtinguin suport
 • L'increment del nombre de places concedides

A la vista dels motius exposats, es convoca de nou el programa d'ajuts per a la incorporació de personal de suport a la recerca adreçada als grups de recerca de la URV que siguin beneficiaris d’un ajut de l’edició 2008 en la modalitat de tècnics, si es compleixen els criteris d’avaluació.

La Comissió delegada d'Investigació i Transferència és l’encarregada d’instruir el procediment establert en aquesta resolució, així com en les resolucions de concessió dels ajuts als grups de recerca de la URV.

Aquesta convocatòria es regirà d'acord amb la normativa que li sigui d’aplicació segons els casos i, de manera general, per la que s’indica a continuació:

 • Estatuts de la URV
 • Programa d’Avaluació de la Recerca de la URV
 • Procediment de priorització de personal de suport a la recerca

DISPOSICIONS

1.Objecte de la convocatòria.

1.1. Es convoquen ajuts a grups de recerca de la URV que hagin estat beneficiaris d’un ajut de l’edició 2008 per incorporar personal de suport a la recerca. Els grups han de tenir experiència provada en la recerca i/o transferència de coneixements i disposar de projectes de recerca actius amb finançament extern a la URV.

1.2. Serà requisit necessari per presentar una sol·licitud de grup de recerca que tots els membres de l’equip investigador tinguin el pacte de dedicació complet.

2. Característiques dels ajuts

2.1. Els ajuts concedits permetran la incorporació de la modalitat de tècnics, d'acord amb les condicions següents:

2.1.1. Tipologies

 • Laboral grup III
 • Laboral grup II
 • Laboral grup I

2.1.2. Condicions: Una plaça per grup de recerca de la URV, a temps complet, d'entre qualsevol de les tipologies incloses en la modalitat de Tècnics.

2.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els grups de recerca de la URV que es trobin en alguna d’aquestes tres situacions:

 • Grups de Recerca que gaudeixen actualment d’una plaça de tècnic de suport a la recerca consolidada en l’edició de 2005, 2006, 2007 o 2008.
 • Grups de Recerca que han gaudit d’una plaça de tècnic de suport a la recerca temporal en l’edició de 2008 per tercer any consecutiu.
 • Grups de Recerca que no han gaudit d’una plaça de tècnic de suport a la recerca temporal en l’edició 2008.

2.2. El personal de suport a la recerca s'adscriurà a un projecte de recerca o desenvolupament tecnològic vigent.

2.3. El personal de suport a la recerca s’incorporarà als grups de recerca de la URV mitjançant contractes de treball subscrits entre el candidat i la URV, a l'empara de la normativa vigent aplicable en cada cas, per a la realització de tasques específiques a la seva naturalesa. Els contractes hauran d'especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contractació i identificar suficientment l'obra o servei que constitueix el seu objecte.

2.4. El personal de suport a la recerca s'incorporarà als grups de recerca de la URV en la data establerta en la Resolució de concessió d’aquesta convocatòria.

Malgrat això, per motius excepcionals i degudament justificats, el personal de suport a la recerca podrà sol·licitar la incorporació posterior, que haurà de ser autoritzada pel Vicerectorat d'Investigació i Institucions Sanitàries, sense que això impliqui l'ampliació del període de durada de l’ajut.

2.5. La durada de l’ajut serà de dotze mesos com a màxim a comptar des de la data d'incorporació establerta en la Resolució de concessió i no podrà excedir, en cap cas, de la durada del projecte d’adscripció al que es fa referència en el punt 2.2. ni de la vigència d'aquest programa.

2.6. Els ajuts es podran renovar, d'acord amb les condicions de cada convocatòria.

3. Dotació i condicions de cofinançament

3.1. Aquesta convocatòria es finançarà gràcies als recursos econòmics aportats en règim de cofinançament per la URV i els seus grups de recerca.

3.2. Els recursos econòmics aportats per la URV, a càrrec del seu pressupost, inclouen, entre d’altres, el fons aportat per la Direcció General de Recerca en relació al seu programa de personal tècnic de suport a la recerca.

3.3. Els recursos econòmics aportats pels grups de recerca de la URV han de procedir de fons propis, com ara, projectes/contractes d’investigació o serveis finançats per una empresa o entitat pública o privada, que siguin compatibles amb el cofinançament. Estan explícitament exclosos aquells projectes d'investigació finançats per les Administracions Públiques per via competitiva, és a dir, mitjançant resolució de convocatòries públiques d’ajuts, que no contemplin el concepte de personal en la subvenció concedida i la possibilitat de cofinançament., així com altres fons dels grups de recerca procedents d’altres programes de la URV.

3.4. Els recursos econòmics destinats a aquesta convocatòria es distribuiran entre les modalitats de Tècnics

3.5. El cost mensual/anual de les places de personal de suport a la recerca, segons les diverses modalitats, s'especifica a l'Annex I d'aquesta convocatòria.

3.6. El cofinançament de les places concedides a través d'aquesta convocatòria es distribuirà entre la URV, un 80% com a màxim, i els seus grups de recerca, un 20% com a mínim.

4. Formalització i priorització de les sol·licituds per part dels grups de recerca.

4.1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el formulari electrònic elaborat a tal efecte (http://www.sgr.urv.es/programes/psr), que inclou els apartats següents:

 • Dades del grup
 • Dades de l’ajut
 • Dades del projecte
 • Dades de cofinançament
 • Breu informe descriptiu de les tasques de suport a la recerca a realitzar

4.2. Les sol·licituds aniran acompanyades d’una fotocòpia del document que acrediti la codificació econòmica dels fons que serviran per cofinançar l’ajut sol·licitat.

4.3. Els grups de recerca de la URV presentaran les sol·licituds, acompanyades de la documentació especificada al punt anterior i degudament signades, en el Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Avinguda Països Catalans, 5-7 - 43007 Tarragona).

4.4. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2009.

4.5. En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al grup sol·licitant per a què en el termini de 10 dies naturals des de la data de la notificació enviï la documentació necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada mitjançant Resolució del/de la Vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries.

5. Avaluació, resolució i notificació

5.1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord als criteris prèviament acordats i publicats (http://www.sgr.urv.es/par/par/personal.htm)

5.2. El procés d’avaluació serà realitzat per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència de la URV, que elevarà la relació d’ajuts proposats al Consell de Govern.

5.3. La resolució de concessió es realitzarà per acord de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.

5.4. La resolució de concessió es notificarà, dins aquest termini, als grups de recerca participants i a l’entitat gestora de l’ajut, iniciant-se tot seguit el procés de presentació i selecció de candidats per als ajuts que hagin estat concedits als grups de recerca que en resultin beneficiaris.

5.5. L’entitat gestora de l’ajut serà la URV, a través del Servei de Recursos Humans i el Servei de Gestió Econòmica, pel que fa a la modalitats i tipologies especificades en el punt 2.1.

6. Pagament i justificació dels ajuts

6.1. El pagament de l’ajut es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió. En tot cas, el pagament de l’ajut restarà condicionat a la justificació dels ajuts concedits en la convocatòria anterior d’aquest programa per part del grup de recerca.

6.2. El Servei de Gestió de la Recerca de la URV notificarà les dades administratives i econòmiques dels ajuts concedits al Servei de Recursos Humans i al Servei de Recursos Econòmics de la URV per a la seva gestió.

6.3. El Servei de Gestió de la Recerca de la URV notificarà les dades econòmiques de les quantitats aportades en concepte de cofinançament pels grups de recerca beneficiaris d’un ajut, d’acord amb la informació que consta en el formulari de sol·licitud, al Servei de Recursos Humans i al Servei de Recursos Econòmics de la URV per a la seva gestió.

6.4. La justificació dels ajuts es realitzarà mitjançant la presentació de la memòria final al Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries una vegada finalitzi el període de vigència de l’ajut i no més tard del 31 d’octubre de 2010.

7. Disposicions finals

La Comissió delegada d'Investigació i Transferència de la URV serà l'encarregada de resoldre les qüestions no contemplades en el desenvolupament d’aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

Tarragona, 16 de febrer de 2009

Rosa Solà i Alberich

Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries