saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resolució parcial concessió

Resolució de 16/07/2009 de la La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d`Investigació i Transferència, per la qual es concedeixen ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la incorporació de personal de suport a la recerca per al curs acadèmic 2009-2010

Per Resolució de la La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d`Investigació i Transferència, de 16/02/2009, es convocaven ajuts a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per a la incorporació de personal laboral amb contracte d`obra o servei de suport a la recerca per al curs acadèmic 2009-2010.

Una vegada avaluades les sol•licituds presentades dins el termini previst, aquesta La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d`Investigació i Transferència acorda la resolució de concessió dels ajuts de conformitat amb la convocatòria en el termes següents:

Primer

1. Aprovar la relació d’ajuts concedits indicats en l`annex I d`aquesta Resolució.

2. Aprovar la relació d’ajuts de reserva indicats en l’annex I d’aquesta Resolució

3. Cas que els grups beneficiaris renunciïn a l’ajut concedit, es farà efectiva la relació d’ajuts de reserva, tot respectant l’ordre de prioritat, fins a la finalització del període de vigència d’aquest programa, d’acord amb el procediment establert.

Segon

La quantia total de les subvencions es calcula en funció del número de mensualitats concedides, fins a un màxim de dotze per any, sobre la base d`un cost total anual finançat per a cada beca o contracte, segons modalitat, d`acord amb el percentatge establert en el punt 3.6 i les retribucions fixades en l`annex I de la Resolució de convocatòria per a les categories corresponents i la seva dedicació.

Tercer

Pel que fa a les places assignades als grups de recerca de la URV, en virtut dels ajuts concedits en aquesta resolució, els candidats que es presentin es regiran per les normes següents, d’acord amb els requeriments indicats en la respectiva oferta específica de places (Annex III):

1. Acreditar la titulació necessària segons modalitat en el moment de presentar la sol•licitud.

2. Presentar la documentació indicada en el lloc establert segons plaça entre el 16/07/2009 i el 02/09/2009.

Quart

El procediment de selecció de candidats a les places esmentades al punt tercer es realitzarà per una comissió específica, que serà l`encarregada d`estudiar les sol•licituds presentades pels candidats a la respectiva oferta específica, d`acord amb l`annex III d`aquesta Resolució, formada, en cada cas i modalitat, per les persones següents:

1. Personal laboral (grup I, II i III): una persona nomenada pel director general de Recerca en representació seva, una persona nomenada pel/per la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries de la URV, el/la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries o persona en qui delegui i un representant del Servei de Recursos Humans, que actuarà com a secretari.

2. Becari predoctoral URV: una persona nomenada pel director general de Recerca en representació seva, una persona nomenada pel/per la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries de la URV, el/la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries o persona en qui delegui i un representant del Servei de Recursos Humans, que actuarà com a secretari.

A efectes de les comissions específiques citades, la persona nomenada pel/per la vicerector/a d’Investigació i Institucions Sanitàries de la URV serà el responsable del grup de recerca que en resulti beneficiari de l’ajut concedit.

Cinquè

Les comissions de selecció remetran a la Comissió delegada d`Investigació i Transferència un breu informe del procés de selecció, que inclourà la relació de candidats presentats, una relació prioritzada de fins a cinc candidats i els motius de dita priorització, d`acord amb el model de l`annex IV d`aquesta Resolució.

Sisè

La Comissió delegada d`Investigació i Transferència, una vegada verificat el procés de selecció, notificarà als grups i al Servei encarregat de la seva gestió dins la Universitat Rovira i Virgili la seva conformitat en relació al candidat escollit i lliurarà els fons que figuren en l`annex I d`aquesta Resolució, a través del Servei de Gestió de la Recerca.

Setè

Els grups de recerca beneficiaris d’un ajut lliuraran els fons per l’import que correspon a la seva aportació en concepte de cofinançament.

Vuitè

1. La formalització dels contractes/beques es farà en la data en què el candidat seleccionat hagi presentat al Servei de Recursos Humans i Organització la documentació necessària i no abans de l`1 d`octubre de l`any en curs.

2. La persona seleccionada no es podrà incorporar al lloc de treball/beca fins que no s`hagi formalitzat el contracte/beca, d`acord amb el que estableix l`apartat anterior.

Novè. La incorporació dels candidats escollits a les places esmentades més amunt, com a personal de suport a la recerca a l’empara d’aquesta Resolució, suposa l’acceptació de les obligacions següents:

1. Incorporar-se al grup en la data prevista en la resolució de concessió, essent necessari per a qualsevol modificació de les condiciones de gaudiment, interrupció o absència temporal i renúncia, sol•licitar l`autorització prèvia al Vicerectorat d`Investigació i Institucions Sanitàries.

2. Presentar una còpia del document administratiu que especifiqui la seva vinculació amb la Universitat Rovira i Virgili.

3. Desenvolupar amb aprofitament les diferents etapes del projecte de recerca o desenvolupament tecnològic d’adscripció, acollint-se a les normes i disposicions del centre de treball.

4. Presentar un breu informe final, amb el vist–i–plau del responsable del projecte, i un certificat econòmic de la despesa produïda, emès pel Servei encarregat de la seva gestió dins la Universitat Rovira i Virgili, al final del període concedit.

5. L`acceptació de l`ajut per part del grup de recerca de la URV i del corresponent personal de suport suposa la de les normes que regulen aquest programa.

6. Si bé l`objectiu principal del personal de suport en la modalitat de becari predoctoral és la incorporació a la recerca, aquests podran incorporar-se a les tasques de docència dels departaments sempre que es respectin el límits de dedicació establerts per la normativa de becaris predoctorals de la URV.

Desè

1. Les renúncies i baixes que es produeixin entre els candidats seleccionats seran substituïdes, si és el cas, pels candidats següents en la relació prioritzada inicial del respectiu ajut en qualsevol moment del període de gaudiment d’aquest.

2. Cas que no hi hagi candidats següents en la relació prioritzada inicial del respectiu ajut, les renúncies i baixes produïdes en els primers quatre mesos de gaudiment de l’ajut seran substituïdes mitjançant convocatòria extraordinària de candidats durant el mes de febrer de l’any en curs.

Onzè

La justificació de l’ajut als seus fins es realitzarà per part dels grups beneficiaris mitjançant la memòria final i certificat econòmic de despeses, assenyalats al punt vuitè 4. d’aquesta Resolució.

Dotzè

El gaudiment d`un ajut per part del personal de suport a la recerca que en resulti seleccionat a l`empara d`aquesta convocatòria és incompatible amb altres ajuts propis de la URV per al mateix concepte o amb la condició de becari de qualsevol organisme.

Tretzè

El gaudiment de l`ajut per part del personal de suport a la recerca que en resulti seleccionat no estableix cap relació contractual o estatutària amb el grup al qual s’incorpori ni implica cap tipus de compromís per part de la Universitat Rovira i Virgili en relació amb la posterior incorporació del personal de suport a la plantilla d’aquesta.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 16/07/2009