saltar al contingut principal
Cercar
URV

PSR - PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA

NORMATIVA D'ASSIGNACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA ALS GRUPS DE RECERCA DE LA URV

- Aprovada al Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 -

Introducció

L’anàlisi de l’evolució del programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR) de la URV en els darrers anys posa en evidència tant la necessitat d'aquest tipus de personal en els grups d'investigació, com l'existència de persones contractades repetidament durant els darrers anys en diverses condicions laborals i econòmiques, tant a la URV com a la FURV. Per tant, es fa necessari donar una resposta a les demandes dels grups de recerca i alhora procurar la regularització de places d'aquest tipus perquè realitzin unes tasques concretes i perquè s’ajustin a les condicions laborals comunes de la URV.

En aquest sentit, la URV vol modificar el sistema d'assignació dels Tècnics de Suport a la Recerca (TSR) als diferents grups de recerca, tot buscant, d’una banda, l’estabilització laboral del major nombre possible de TSR, i d’altra banda, cercant també una relació més estable entre el grup de recerca i el TSR d’un perfil professional determinat. De forma paral·lela la URV continuarà oferint la possibilitat de places temporals de TSR als altres grups que no gaudeixin del suport d’una plaça fixa.

Així doncs, els grups de recerca de la URV podran aconseguir, d'acord amb els recursos econòmics disponibles i la valoració dels mèrits del grup de recerca, una plaça de TSR com a suport a les seves activitats de recerca per una d'aquestes dues vies:

1. Personal laboral amb contracte indefinit
2. Personal laboral amb contracte d'obra o servei

Condicions generals

Les places dels TSR s’ajustaran a les categories, costos i procediments de contractació establerts per al personal laboral de les universitats públiques catalanes

Les places dels TSR estaran vinculades orgànicament a algun Servei Central de la URV en funció del perfil professional de la plaça. Les places estaran vinculades funcionalment al grup de recerca i al departament d'adscripció de l'investigador responsable del grup de recerca durant el període d'assignació de la plaça a aquest grup de recerca.

Els grups de recerca sols podran gaudir d’una plaça de TSR de qualsevol de les dues modalitats.


Assignació de places de TSR com a personal laboral amb contracte indefinit

Podran accedir a aquestes places estables els grups de recerca que acompleixin el requisit d'haver gaudit d’una o més places de tècnics del programa PSR durant un període de 3 anys consecutius, incloent l’any en curs.

Per poder gaudir d’una d’aquestes places, els grups de recerca signaran un contracte–programa amb la URV que inclourà la relació de compromisos d'ambdues parts per un període de 3 anys. El grup de recerca aportarà, en concepte de cofinançament, un import anual que representarà un 20% del cost anual de la plaça durant el període d'assignació del tècnic.

La categoria laboral de cadascuna d’aquestes places es determinarà per les característiques de la mateixa en les diverses convocatòries anteriors del programa PSR. En el cas que hagin existit varies tipologies es decidirà en funció de les avaluacions del grup en les convocatòries del període esmentat.

Una vegada exhaurida la vigència del contracte–programa, ambdues parts revisaran els resultats assolits pel grup de recerca i se signarà, si s'escau, un nou contracte–programa per a un nou període de temps d'igual durada.

En el cas que no se signi un nou contracte–programa amb el mateix grup de recerca que doni continuïtat a l’anterior, el TSR passarà a estar vinculat funcionalment a una altra unitat de la URV on prestarà els seus serveis, o bé, en el cas que passi a donar suport a un altre grup de recerca, serà assignat funcionalment al grup i al departament d'adscripció de l'investigador responsable d’aquest nou grup de recerca. En qualsevol cas, continuarà vinculat orgànicament al Servei Central de la URV al qual se l’havia vinculat en el moment de creació de la plaça en funció del perfil professional d’aquesta.
 


Assignació de places de TSR com a personal laboral amb contracte d’obra o servei

Podran accedir a aquestes places els grups de recerca que no gaudeixin d'una de les places de personal laboral fix descrites en l'apartat anterior.

Per poder gaudir d’una d’aquestes places els grups de recerca, a més a més d’aconseguir la priorització de la seva sol·licitud, signaran un acord amb la URV que inclourà la relació de compromisos d’ambdues parts, complint les condicions generals següents:

  1. El grup de recerca gaudirà del suport del TSR per un període de 12 mesos com a màxim.
  2. El grup de recerca aportarà, en concepte de cofinançament, un import que representarà, com a mínim, un 20% del cost anual de la plaça.
    3. El TSR s’adscriurà a un projecte de recerca o desenvolupament tecnològic vigent.

El procediment de priorització de les sol·licituds es desenvoluparà d’acord amb les següents etapes:

1. Publicació de les dades d'avaluació dels grups de recerca d’acord amb els criteris del  programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR).


2. Publicació de la convocatòria del programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR).
3. Presentació de les sol·licituds dels grups de recerca on s’especificarà la plaça demanada segons categoria i perfil professional.
4. Priorització dels grups de recerca segons puntuació.

El suport de la URV als grups de recerca per la contractació d’un Tècnic de Suport a la Recerca amb contractes d’obra o servei es podrà perllongar fins a un màxim de 3 anys consecutius amb la mateixa categoria i perfil professional. Al final dels 3 anys consecutius, el grup de recerca podrà optar a la consolidació de la plaça de Tècnic de Suport a la Recerca amb els requisits abans descrits.

En el cas que no s’arribi a un acord per a la consolidació de la plaça, el grup de recerca no podrà continuar gaudint del suport de la URV per a la contractació d’un Tècnic de Suport a la Recerca amb contractes d’obra o servei amb la mateixa categoria i perfil professional fins passat un període de 2 anys.