saltar al contingut principal
Cercar
URV

PCF - Actuacions de divulgació científica i promoció 2011

Resolució de 3 febrer de 2012, de la vicerectora de Transferència i Innovació, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 16 de desembre de 2011 de la citada Comissió, per la qual es concedeixen ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2011.
 

Per resolució de 15 de febrer de 2011, de la vicerectora de Transferència i Innovació en execució de l’acord de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, de 15 de febrer de 2011, es van aprovar les bases i es feia pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2011.
 

Una vegada estudiades les sol·licituds presentades dins el termini previst i d’acord amb el que estableixen l’apartat 6è i 7è de la citada convocatòria, el Vicerectorat de Transferència i Innovació, una vegada complerts els tràmits establerts i prèvia acceptació dels interessats, resol
 

1. Concedir els ajuts indicats a l'Annex I d'aquesta Resolució corresponents al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la URV en el territori (PCF2011)
 

Aquesta resolució serà publicada al servidor d’informació de la URV i tindrà tots Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

La vicerectora de Transferència i Innovació
 

Misericòrdia Carles Lavila
 

Tarragona, 3 de febrer de 2012