saltar al contingut principal
Cercar
URV

PCF - Actuacions de divulgació científica i promoció 2011

Proposta de resolució provisional de concessió corresponent a la convocatòria d’ajutsper al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori (PCF2011)
 

Per resolució del vicerector competent en matèria de Transferència i Innovació en execució de l’acord de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, de 16 de febrer de 2011, es van aprovar les bases i es feia pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori.
 

Una vegada estudiades les sol·licituds presentades dins el termini previst i atesa la proposta de la comissió de selecció prevista a la base 8 de la convocatòria, aquesta Comissió delegada d’Investigació i Transferència resol:
 

1. Dictar proposta de resolució provisional d’ajuts concedits i denegats de la convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori (PCF2011) . El detall dels ajuts concedits i denegats consta a l’Annex 1 d’aquesta resolució.
 

2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució i el seu annex a la pàgina web del programa
.
Segons allò que preveu l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació tindrà tots els efectes de notificació practicada.
 

A més de la publicació a la pagina web, s’informarà individualment als investigadors/res principals de cada sol·licitud d’ajut, mitjançant correu electrònic que, en cap cas, tindrà efectes de notificació practicada.
 

3. Els sol·licitants disposaran d’un termini de deu dies naturals per manifestar la seva acceptació o renúncia al finançament concedit, segons correspongui, o per exposar les al·legacions que considerin adients. El termini de deu dies comença a comptar el dia següent a la publicació d’aquesta resolució i el seu annex a la pàgina web del programa.

  

Si no es presenten al·legacions o una renúncia expressa en aquest termini, les propostes de finançament s’entendran acceptades.
 

La presentació d’al·legacions a una proposta provisional de finançament implicarà la no acceptació de la proposta i el seu rebuig fins que siguin resoltes les al·legacions presentades.
 

L’acceptació, renúncia o presentació d’al·legacions es farà obligatòriament mitjançant un escrit que, amb la signatura original de l’investigador/a principal, s’adreçarà al Vicerectorat de Transferència i Innovació, a través de qualsevol dels registres a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 

La vicerectora de Transferència i Innovació  

Misericòrdia Carles Lavila
 

Tarragona, 16 de desembre de 2011