saltar al contingut principal
Cercar
URV

PCF - Actuacions de divulgació científica i promoció 2011: Bases de convocatòria

Resolució de la vicerectora de Transferència i Innovació en execució de l’acord de 15 de febrer de 2011, de la Comissió d’Investigació i Transferència, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori.  

  

La importància de la divulgació científica rau principalment en dos motius. Per una banda, posa a l’abast del conjunt de la població, amb un llenguatge entenedor, els avenços científics i tecnològics, molts dels quals incidiran en la vida quotidiana de les persones. Per l’altra, possibilita una percepció més bona i més àmplia de la importància de la recerca i la tecnologia, de manera que contribueix a un reconeixement social més gran de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació. 

  

La Universitat Rovira i Virgili té entre els seus objectius la promoció de la comunicació i la difusió de la ciència i la tecnologia, perquè el conjunt de la societat reconegui encara més la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació.  

  

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. Com a enllaç entre ambdues parts, d’una banda, vehicula a la Universitat les preocupacions i les necessitats de la societat i, de l’altra, projecta en la societat la potencialitat de les activitats dutes a terme per la Universitat. A més, busca el suport de les empreses per tirar endavant projectes, alhora que els mostra els serveis i el coneixement que aquestes poden aprofitar de la Universitat. 

  

Per aquest motiu, es considera necessari fomentar instruments que estimulin els agents implicats en recerca i innovació (R+D+I) a desenvolupar accions per tal que la ciència i la resta de les seves altres activitats arribin a la societat.

  

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili i el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la URV, així com la resta de normativa aplicable,
 
 

RESOLC
 
 

Article 1
 

Aprovar les bases i fer pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori, les bases de la qual figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
 

Article 2
 

Les bases que es detallen a l’annex d’aquest acord i la resta de normativa aplicable regulen aquesta convocatòria.
 

Article 3
 

L’import global màxim a què fa referència aquesta convocatòria és de 30.000 Euros, que aniran a càrrec de la partida 7300179 del pressupost vigent de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest import està cofinançat al 50% entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Social.
 

Disposició final
 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

Tarragona, 15 de febrer de 2011
 

Misericòrdia Carles Lavila
 

Vicerectora de Transferència i Innovació
 

ANNEX. Bases
 

1. Objecte
 

Concedir ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica i la promoció de les activitats de la Universitat Rovira i Virgili en el territori, per tal de donar a conèixer socialment la importància d’aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.
 

Es tindran en compte les actuacions de divulgació científica (activitats, experiències, exposicions, etc.) que hagin participat a la Fira de mostres d’R+D de la Setmana de la Ciència de la URV de l’any 2011.
 

Aquestes hauran de mostrar alguna de les missions universitàries (docència, recerca, transferència i implantació social).
 

2. Sol·licitants
 

Personal docent i investigador de la Universitat Rovira i Virgili que tinguin el pacte dedicació vigent complet.
 

3. Durada i període
 

Es finançaran actuacions que es realitzin durant l’any 2012.
 

4. Import
 

Els ajuts podran finançar totalment o parcialment el pressupost de despeses presentat per al període de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012.
 

Amb caràcter general, l’import màxim que es finançarà podrà arribar fins a 10.000 Euros.
 

En qualsevol cas, l’import de les subvencions en cap cas no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
 

els conceptSón subvencionables es següents:
 

a) Personal, que s’incorporarà sota la modalitat de becari de col·laboració.
 

b) Execució (material inventariable, material fungible, viatges i dietes i altres).
 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
 

5. Sol·licituds
 

La documentació complimentada pel personal docent i investigador de la Universitat Rovira i Virgili per a la participació en la Fira de mostres d’R+D de la Setmana de la Ciència de la URV de l’any 2011 actuarà com a sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.
 

6. Documentació
 

La documentació de participació explicitarà la informació següent:
 

a) Memòria detallada de l’actuació, que ha de contenir els apartats següents:
 

Justificació de l’interès
 

Objectius de la proposta
 

Descripció detallada de l’actuació
 

Destinataris de l’actuació
 

b) Pressupost previst desglossat i cofinançament de l’actuació, amb detall del finançament sol·licitat
 

c) Descripció de les activitats prèvies vinculades a la divulgació científica o a la promoció de la URV realitzades pel/per la sol·licitant i pels altres membres del grup de recerca
 

7. Presentació de sol·licituds
 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2011.>br>

El Servei de Gestió de la Recerca farà pública al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6, 43007 Tarragona) la llista provisional de sol·licituds presentades, fent-hi constar les admeses i les que no compleixin els requisits previstos o no adjuntin la documentació requerida. La llista també es podrà consultar al servidor d’informació de la Universitat Rovira i Virgili.
 

Si la sol·licitud no compleix els requisits previstos a la convocatòria o no s’adjunta tota la documentació requerida, el Servei de Gestió de la Recerca atorgarà al/a la sol·licitant un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la llista provisional per tal que s’esmenin les deficiències detectades o s’aporti la documentació requerida, amb la indicació que si no es fa s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en els termes i d’acord amb els requisits que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Transcorregut el termini de deu dies per esmenar les deficiències o aportar la documentació, es farà pública la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.
 

8. Avaluació i selecció
 

Es tindran en compte de manera positiva per a l’avaluació els criteris següents, a més de la documentació demanada a la base 6 d’aquesta convocatòria:

a) Característiques de l’actuació sol·licitada que en justifiquin l’interès en l’àmbit de la divulgació científica o la promoció.
 

b) L’adequació de la proposta al públic destinatari en aquelles actuacions que ofereixin un impacte social més gran i que estiguin destinades a públic de gran abast.
 

c) La qualitat científica i tècnica, coherència i viabilitat de la proposta.
 

d) L’adequació als objectius de la convocatòria.
 

e) L’adequació dels recursos financers previstos als objectius que es proposen.
 

f) Aquelles actuacions que es portin a terme per primera vegada.
 

g) Es valorarà la representació dels àmbits científics i tecnològics de la Universitat.
 

h) Les activitats prèvies vinculades a la divulgació científica o la promoció.
 

i) Els resultats de l’enquesta de visitants sobre les activitats presents a la Fira de mostres d’R+D de la Setmana de la Ciència de la URV de l’any 2011.
 

La selecció i l’avaluació de les sol·licituds corresponen a una comissió nomenada per la Comissió delegada d’Investigació i Transferència.

Aquesta comissió estarà formada per la vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària, per la vicerectora de Transferència i Innovació i pel secretari del Consell Social. Actuarà com a secretari tècnic el cap del Servei de Gestió de la Recerca, amb veu però sense vot.
 

9. Aplicació pressupostària i import màxim destinat
 

L’import global màxim a què fa referència aquesta convocatòria és de 30.000 Euros, que aniran a càrrec de la partida 7300179 del pressupost vigent de la Universitat Rovira i Virgili per a l’any 2011. Aquest import està cofinançat al 50% entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Social.
 

10. Mitjà de comunicació de la resolució
 

Publicació al tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6, 43007 Tarragona). Per tal de donar-ne divulgació, les resolucions es podran consultar al servidor d’informació de la Universitat Rovira i Virgili.
 

11 Termini de comunicació de la resolució
 

El 31 de desembre de 2011. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà desestimat.
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d’altres subvencions en exercicis futurs.
 

12. Pagament
 

Es tramitarà el total de l’ajut un cop resolta la convocatòria.
 

13. Obligacions del beneficiari
 

El beneficiari de la subvenció queda obligat a:
 

a) Complir les condicions específiques d’aquestes bases i aquesta convocatòria.
 

b) Ser presents en les activitats en les que participi la Universitat durant l’any 2012, a requeriment de la URV.
 

c) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i justificar-ho de la forma i en el termini que estableix la base 17 d’aquesta Ordre.
 

d) Proposar a la Comissió delegada d’Investigació i Transferència qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi haurà de ser degudament autoritzat per la Comissió delegada d’Investigació i Transferència.
 

e) Comunicar a la Comissió delegada d’Investigació i Transferència altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat; els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n pugui avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
 

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas d’excés de finançament obtingut sobre el cost efectiu de l’activitat realitzada mitjançant la comunicació d’aquesta circumstància al Servei de Gestió de la Recerca.
 

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.
 

h) Haurà de fer constar en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada l’expressió “Amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Social de la URV”.
 

14. Termini i forma de justificació
 

Caldrà remetre al Vicerectorat de Transferència i Innovació, abans del 31 de gener de 2013, un informe sobre el desenvolupament de l’acció, presentat per l’/la investigador/a responsable.
 

S’adjuntarà una relació detallada de les despeses de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat, indicant-hi les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o amb càrrec a altres subvencions o recursos.
 

15. Revocació
 

L’òrgan competent per a la revocació és la Comissió Delegada d’Investigació i Transferència.
 

Són causes de revocació de la subvenció:
 

a) L’incompliment de l’obligació de justificació.
 

b) L’incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida, totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats rebudes a finalitats diferents.
 

c) L’obtenció de la subvenció sense complir les condicions requerides.
 

d) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió.
 

e) L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta per la normativa aplicable o per aquesta convocatòria.
 

Si la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, en el marc del procediment de control, aprecia la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d’instar l’inici del procediment corresponent.
 

16. Renúncies
 

Les renúncies han de comunicades pel/per la beneficiari/ària mitjançant un escrit motivat adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria.
 

17. Normativa d’aplicació
 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, és d’aplicació la normativa vigent.