saltar al contingut principal
Cercar
URV

OCO - Organització de congressos 2011: Bases de convocatòria

AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, SIMPOSIS O ALTRES REUNIONS CIENTÍFIQUES (OCO2011)

(Acord de 15 de febrer de 2011, de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència)

Objectius

Ajudar a finançar els congressos o altres activitats científiques de les quals la Universitat Rovira i Virgili sigui organitzadora o coorganitzadora, sigui quin sigui el seu àmbit, sempre que compleixin les condicions següents:

 • Cal que consti la URV com a organitzadora
 • Cofinançament: la URV cofinançarà, com a màxim, el 25% del pressupost de despeses de l'activitat
 • Drets d'inscripció, comunicacions i/o ponències externes
 • Difusió (full informatiu, programa, cartell). Cal que en la difusió consti la col·laboració de la Diputació de Tarragona
 • Publicació del llibre de resums i/o actes
 • Es podrà dedicar una part d'aquest apartat per a seminaris més reduïts, jornades i, en general, seminaris amb cofinançament i difusió, sense les condicions d'un congrés.

Nota: Només s'atendrà una petició per congrés.

Documentació:

 • Formulari de sol·licitud, degudament signat, que haureu d’emplenar a l’adreça electrònica de l'actuació.
 • Memòria (tipus d'activitat, programa, justificació, interès, objectius, altres institucions col·laboradores)
 • Informe del Departament vinculat al projecte
 • Pressupost d'ingressos i despeses (cal incloure, si s'escau, la publicació del llibre de resums i/o actes)
 • Convocatòria - crida per a comunicacions

Presentació de les sol·licituds:

Les sol·licituds, adreçades al/a la president/a de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, hauran de lliurar-se al Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6, 43007 - Tarragona).

En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al sol·licitant per a què en el termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació enviï la documentació necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada.

Termini de presentació:

La data de termini per a la presentació de sol·licituds és el 31 de maig de l'any en curs i es resoldran durant el mes de juny.

Pagament i justificació dels ajuts

El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputaran a la codificació econòmica 7300020 del pressupost de la URV per a l’any 2011.

La quantia destinada a finançar aquesta convocatòria és de 31.218,20 Euros

El pagament de l’ajut es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió i prèvia acceptació expressa de l’ajut per part del beneficiari. En tot cas, el pagament de l’ajut restarà condicionat al fet d’haver presentat l'informe final de l'activitat dels ajuts concedits en la convocatòria anterior d’aquest programa per part del responsable de la sol·licitud.

La modificació de les condicions inicials de gaudiment hauran de ser autoritzades, prèvia petició motivada del responsable, per la Vicerectora d'Investigació i Institucions Sanitàries.

La justificació dels ajuts es realitzarà mitjançant la presentació de l'informe final de l'activitat, signada pel responsable, al Vicerectorat d'Investigació i Institucions Sanitàries abans del 31 de gener de l’any següent.

L’informe es presentarà segons el model de imprès normalitzat i els mitjans telemàtics facilitats en els servidors d’informació de la URV.

El romanent existent a partir de la citada data serà reintegrat mitjançant transvasament de crèdit a la codificació econòmica de partida del pressupost de la URV (7300020-2022-2*).

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 15 de febrer de 2011

Amb el suport de: