saltar al contingut principal
Cercar
URV

OCO - Organització de congressos 2011

Resolució de 07/07/2011, de la Comissió delegada d`Investigació i Transferència, per la qual es concedeixen ajuts dins el programa d’Organització de congressos per a l’any 2011.

Per acord de la Comissió delegada d`Investigació i Transferència, de 15/02/2011, es van aprovar les bases que havien de regir els ajuts que atorga la Universitat Rovira i Virgili dins el programa d’Organització de congressos durant l’any 2011.

Una vegada estudiades les sol·licituds presentades dins el termini previst, aquesta Comissió delegada d`Investigació i Transferència acorda la resolució de concessió dels ajuts de conformitat amb la convocatòria en el termes següents:

Concedir els ajuts indicats en l'annex I d'aquesta resolució als sol·licitants relacionats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació, sense perjudici d'interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/92.

Tarragona, 07/07/2011

Dra. Rosa Solà i Alberich

Vicerectora d`Investigació i Institucions Sanitàries