saltar al contingut principal
Cercar
URV

M2D - Borses de mobilitat de doctorat 2011: Bases convocatòria

BORSES DE MOBILITAT DE DOCTORAT (M2D2011)

(Resolució de 15 de febrer de 2011, de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència)

 
 

Objectius:
 

Atendre les sol·licituds d'estudiants de doctorat vinculats a grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili per:
 

1. Finançar la seva assistència a congressos i reunions científiques per presentar comunicacions i/o pòster

2. Finançar la seva assistència a cursos de formació o aprenentatge.
 

El període de realització de l’activitat estarà comprès entre l’1 de novembre de 2010 i el 31 d’octubre de 2011.
 

Bases:
 

1. Una sola sol·licitud per investigador i convocatòria.

2. Una sola sol·licitud per comunicació i/o pòster.

3. L'imprès de sol·licitud cal presentar-lo a posteriori.

4. El sol·licitant ha de fer constar la seva filiació a la URV a la comunicació i/o pòster presentat.
 

Imports:
 

El finançament inclou les despeses següents:
 

1. La tarifa de viatge d'acord amb els mòduls següents:
 

Mòdul I

Fins a 500 km.

Fins a 60 Euros

Mòdul II

Fins a 2.000 km.

Fins a 180 Euros

Mòdul III

Fins a 4.000 km.

Fins a 360 Euros

Mòdul IV

Fins a 10.000 km.

Fins a 600 Euros

2. Els drets d'inscripció.
 

Documentació:
 

 • Formulari de sol·licitud, degudament signat, que haureu d’emplenar a l’adreça electrònica de l’actuació.
 • Còpia de la matrícula de doctorat (curs 2010/2011)
 • Original del(s) bitllet(s) / Documentació pròpia (carnet de conduir i permís de circulació)
  • Si el viatge és en avió:
   • Bitllets en paper:
    • Còpia de la factura de l'agència de viatges
    • Original de les targes d'embarcament d'anada i tornada
    • Original de tiquets: bonobús, bus aeroport...
   • Bitllets electrònics:
    • Còpia del bitllet electrònic
    • Original de les targes d'embarcament d'anada i tornada
  • Si el viatge és en cotxe:
   • Fotocòpia del carnet de conduir
   • Fotocòpia del permís de circulació
   • Original dels comprovants d'autopista, etc.
  • Si el viatge ñes en tren: original del bitllet
 • Còpia de la carta d'acceptació de la comunicació per part del Comitè Científic o fotocòpia del llibre de resumen
 • Còpia del full d'inscripció on hi figurin dades i preus (full de difusió de la informació del congrés o curs de formació)
 • Comprovant del pagament de la inscripció (factura)
 • Original o fotocòpia compulsada del certificat d'assistència (congressos) / Justificació del treball realitzat (curs de formació)

Presentació de les sol·licituds:
 

Les sol·licituds, adreçades al/a la president/a de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, hauran de lliurar-se al Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6, 43007 – Tarragona).
 

En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al sol·licitant per a què en el termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació enviï la documentació necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada.
 

Termini de presentació:
 

La data de termini per a la presentació de sol·licituds és el 31 d'octubre de l'any en curs i es resoldran al desembre.
 

Pagament dels ajuts
 

El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputaran a la codificació econòmica 7300021 del pressupost de la URV per a l’any 2011.
 

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 18.964,63 Euros.
 

El pagament de l’ajut es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió i prèvia acceptació expressa de l’ajut per part del beneficiari, amb indicació del destí d’aquest import, d’acord amb els models normalitzats disponibles al servidor d’informació de la URV.
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

La vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich
 

Tarragona, 15 de febrer de 2011