saltar al contingut principal
Cercar
URV

LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 - 2a edició

Proposta de resolució provisional de concessió corresponent a la convocatòria d’ajuts per fomentar la incorporació i visualitzacio d’investigadors emergents a la URV – Banco Santander 2011 (LINE2011) – 2a edició
 

Per Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 15 de febrer de 2011 de l’esmentada Comissió, es convocaven ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 (LINE2011).
 

Per Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 17 d’octubre de 2011 de l’esmentada Comissió, es convocaven ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 (LINE2011) – 2a edició.
 

D’acord amb l’article 11 de la resolució de convocatòria i a la vista dels informes emesos per les comissions d’avaluació, aquest Vicerectorat:
 

RESOL
 

1. Dictar proposta de resolució provisional d’ajuts concedits i denegats de la convocatòria d’ ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 (LINE2011). El detall dels ajuts concedits i denegats consta a l’Annex 1 d’aquesta proposta de resolució provisional.
 

2. Ordenar la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional i el seu annex a la pàgina web del programa. Segons allò que preveu l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació tindrà tots els efectes de notificació practicada.
 

A més de la publicació a la pagina web, s’informarà individualment als investigadors/res principals de cada sol·licitud d’ajut, mitjançant correu electrònic que, en cap cas, tindrà efectes de notificació practicada.
 

3. Els sol·licitants disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar la seva acceptació o renúncia al finançament proposat, segons correspongui, o per exposar les al·legacions que considerin adients. El termini de deu dies comença a comptar el dia següent a la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional i el seu annex a la pàgina web del programa.
 

Si no es presenten al·legacions o una renúncia expressa en aquest termini, les propostes de finançament s’entendran acceptades.
 

La presentació d’al·legacions a una proposta provisional de finançament implicarà la no acceptació de la proposta i el seu rebuig fins que siguin resoltes les al·legacions presentades.
 

L’acceptació, renúncia o presentació d’al·legacions es farà obligatòriament mitjançant un escrit que, amb la signatura original de l’investigador/a principal, s’adreçarà al Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, a través de qualsevol dels registres a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 

La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries
 

Rosa Solà i Alberich
 

Tarragona, 13 de desembre de 2011