saltar al contingut principal
Cercar
URV

LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 - 2a edició

Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Institucions Sanitàries, en execució de l’acord de 15 de febrer de 2011 de l’esmentada Comissió, per la qual es concedeixen ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV – Banco Santander 2011(LINE2011)
 

Per Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 15 de febrer de 2011 de l’esmentada Comissió, es convocaven ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 (LINE2011)
 

Vist l’acord de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, de conformitat amb l’establert a l’apartat 13 de la citada resolució, a la vista de la proposta de la comissió d’avaluació i, si s’escau, de les al·legacions presentades,
 

RESOLC
 

1. Concedir els expedients que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta resolució per l’import que s’indica.
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

Tarragona, 1 de febrer de 2012 

Rosa Solà Alberich
 

Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries