saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPIF URV-IRTA-SANTANDER - Programa de beques URV-IRTA-SANTANDER de personal investigador en formació - 2012. Expressions d'interès

PROGRAMA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ MARTÍ FRANQUÈS
 

PROGRAMA DE BEQUES URV–IRTA-SANTANDER DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (BPIF URV–IRTA-SANTANDER)
 

Preàmbul
 

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA), atesa l’existència d’objectius científics comuns i en el marc de la col·laboració entre ambdues institucions, volen estimular la interacció científica i l’establiment de sinèrgies entre grups de recerca que treballin sobre temàtiques similars, tot fomentant, d’una part, l’ús conjunt de les infraestructures científiques disponibles per part d’aquests grups de recerca, contribuint, d’una altra, a incrementar la rellevància i profunditat dels respectius programes de recerca a través de la col·laboració i intervenint, finalment, de manera activa en el desenvolupament de programes específics per a la formació del personal investigador.
 

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions van signar el passat 24 de novembre de 2009 un conveni específic de col·laboració, l’objecte del qual és establir els termes en què la URV i l’IRTA col·laboraran per crear un programa conjunt de beques URV de Personal Investigador en Formació amb la finalitat de facilitar la realització d’estudis de màster i doctorat a la URV amb participació d’ambdues institucions i, en particular, col·laborar en la direcció de tesis doctorals d’interès mutu.
 

Aquest conveni es va complementar el passat 11 de juliol de 2011 mitjançant una addenda en la que s’estableixen els termes econòmics en què la URV, l’IRTA i el Banco Santander (en endavant SANTANDER) col·laboraran per finançar el programa citat.
 

D’acord amb la clàusula 4.1. del conveni de 24 de novembre de 2009, la URV i l’IRTA van establir per al curs 2012-2013 un ajut BPIF URV-IRTA-SANTANDER per al desenvolupament d’una tesi doctoral sobre la qualitat de les aigües.
 

La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases:
 

·      La primera fase consisteix en la presentació a la Comissió de seguiment de les expressions d’interès per part d’un investigador/a de la URV i de l’IRTA del projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral per participar en aquesta convocatòria.
 

·      La segona fase consisteix en la publicació de la convocatòria adreçada als candidats/es que inclourà un annex amb el projecte científic al qual serà assignat l’ajut.
 

Les expressions d’interès
 

Les expressions d’interès seran presentades pels investigadors principals dels grups de recerca de la URV i de l’IRTA que, treballant conjuntament, vulguin ser receptors del becari/ària.
 

Les expressions d’interès, que s’emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la URV i l’IRTA en els servidors d’informació respectius, inclouran les dades que s’especifiquen:
 

1. Nom del grup d’R+D de la URV.

2.Nom i cognoms de l’investigador/a responsable del grup d’R+D de la URV.

3.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de la URV, si és diferent de l’anterior.

4.Nom del grup d’R+D de l’IRTA.

5.Nom i cognoms de l’investigador responsable del grup d’R+D de l’IRTA.

6.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de l’IRTA, si és diferent de l’anterior.

7.Projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral.

8.Currículum Vitae de l’investigadors/es que actuaran com a directors/es de la tesi doctoral.

9.Resum de l’historial investigador dels darrers 5 anys dels grup/s d’R+D de la URV i de l’IRTA que sol·liciten l’ajut:

a)   Línies d’investigació

b)   Finançament per via competitiva i no competitiva

c)   Producció científica
 

El termini per a la presentació de les expressions d’interès finalitza el dia 27 d’abril de 2012.
 

Les expressions d’interès es poden presentar, degudament signades, als llocs següents:
 

·      Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona) o qualsevol altre Registre de la URV.
 

·      Registre de l’IRTA (Ctra. Poble Nou, Km. 5,5 – 43540 Sant Carles de la Ràpita)
 

·      També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar a la URV (Servei de Gestió de la Recerca) o a l’IRTA mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
 

Per a més informació, contacteu amb:
 

  • URV: Servei de Gestió de la Recerca. Contacte: Àngels Jové (telèfon: 977 559 522; e-mail: sgr(ELIMINAR)@urv.cat)

Tarragona, 23 d’abril de 2012
 

La Comissió de seguiment