saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPIF URV-CTQC - Programa de beques URV-CTQC de personal investigador en formació

Resolució de 29/09/2011, de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, per la qual s`aprova la relació de persones seleccionades dins el Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I (2a edició)


Per resolució de 07/07/2011, de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, es convocaven ajuts del Programa de personal investigador en formació finançat a càrrec de projectes R+D+I. (2a edició)


Una vegada avaluades les sol·licituds presentades pels candidats a les places convocades en la citada resolució i verificat el procés de selecció, la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, resol:


Aprovar la relació de candidats que figura en l`annex I d`aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.


La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries

Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 29/09/2011