saltar al contingut principal
Cercar
URV

BRDI - Investigadors en formació en projectes R+D+I

Programa de personal investigador en formació

Aprovat pel Consell de Govern de data 26 d'octubre de 2006

Modificat pel Consell de Govern de data 12 de juliol de 2007

Modificat pel Consell de Govern de data 25 de febrer de 2010

Els canvis produïts en l’adaptació a l’EEES amb l’aparició dels Màsters Europeus i la reestructuració del doctorat, així com l’aprovació de l’Estatut del personal investigador en formació (Reial Decret 63/2006, de 27 de gener) obliga a realitzar una redefinició de la figura de becari predoctoral de la URV. Alhora, donat que durant un temps conviuran la nova estructura de Màster-Doctorat amb la que fins ara teníem, obliga, també, a mantenir una doble estructuració en funció de la seva inscripció a una de les dues tipologies de doctorat.

La proposa manté la durada que fins ara tenien les beques predoctorals de la URV, és a dir quatre anys, si bé apareixen dues estructures diferents per tal de fer possible la seva adaptació als dos tipus de doctorats que ara existeixen.

La primera estructuració de 2+2 es correspon a la que tenim fins ara i s’adapta al personal que comença el primer any ja incorporat a un programa de doctorat; per adaptar-nos a l’Estatut del personal investigador en formació, aquesta estructura implicarà dos anys de beca predoctoral i dos anys de contracte de personal investigador en formació.

La nova organització en Màster-Doctorat suposa tenir en compte que els antics cursos de doctorats ara queden inclosos en el Màster. Per això és necessari incorporar la beca per a estudis de Màster. En aquest cas, l’estructura es podria resumir en 1+2+1, el que implicaria un any per cursar el Màster amb una beca d’estudis; un cop acabat aquest, dos anys de becari predoctoral; i, per finalitzar, un any de contracte de personal investigador en formació.

1. Àmbit d’aplicació

La Universitat Rovira i Virgili regula mitjançant aquesta normativa les beques i contractes URV destinats al personal investigador en formació.

2.- Finalitat

La finalitat d’aquest programa és la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.

3.- Modalitats. Durada. Requisits

El programa de personal investigador en formació de la URV inclou 2 etapes:

- Beca predoctoral (modalitat de beca): Aquesta etapa, que té una durada de dos anys, té com a objectiu la formació investigadora del becari/ària a través d’un programa de postgrau o d’un programa de doctorat i l’inici dels treballs que condueixin a l’elaboració de la tesi doctoral. Els candidats/tes hauran d’estar en possessió del títol oficial de llicenciat/da, enginyer/a o arquitecte o equivalent en sistemes universitaris estrangers, per l’accés a la matrícula en els estudis de màster o doctorat. Així mateix, el beneficiari haurà d’estar admès en els estudis de doctorat o de màster oficial de la URV.

- Personal investigador en formació (modalitat de contracte): Aquesta etapa, que té una durada màxima de dos anys, té com a objectiu la finalització dels treballs que condueixin a l’elaboració de la tesi doctoral i l’obtenció del títol de Doctor/a. El beneficiari haurà d’haver estat durant dos anys becari predoctoral de la URV i estar en possessió del DEA o document administratiu que el substitueixi.

4.- Dedicació

El personal inclòs en aquest Programa té dedicació a temps complet.

5.- Col·laboració docent

5.1. El consell de departament pot assignar-los una col•laboració en tasques docents. Aquesta col•laboració pot incloure un suport a la docència presencial no superior a 60 hores anuals. Aquestes col•laboracions constaran en el POA de la persona i representaran força docent disponible per al departament al qual estigui adscrit.

5.2 Quan el finançament de les beques predoctorals vagi a càrrec d’un projecte d’R+D+I, l’assignació de la col•laboració en tasques docents comptarà amb el vist-i-plau de l’investigador principal del citat projecte.

6.- Convocatòria

6.1. Les places incloses en aquest programa es cobriran mitjançant una convocatòria pública pel sistema de concurs. Amb caràcter general, es realitzaran fins a un màxim de tres convocatòries l’any, entre els mesos de maig i octubre.

6.1.1 En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec del departament, l’òrgan encarregat d’aprovar les convocatòries és la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern. Aquest òrgan aprovarà la convocatòria de concurs després de rebre la sol•licitud raonada del departament al qual estiguin adscrites.

6.1.2. En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec de projectes d’R+D+I, l’òrgan encarregat d’aprovar les convocatòries és la Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern, una vegada garantit el finançament per a la primera anualitat de la beca i es compti amb el compromís de l’Investigador Principal del grup de recerca de cobrir els recursos necessaris per a les successives renovacions.

6.1.3 La sol•licitud haurà de preveure l’adequació del període de gaudi de la beca o contracte al calendari acadèmic dels estudis de postgrau o doctorat.

6.2. Les bases de la convocatòria inclouran una descripció de la plaça, el departament i, si s’escau, l’àrea de coneixement d’adscripció, la durada i els requisits necessaris per prendre part en el concurs.

7.- Publicitat

La convocatòria de les beques es publicarà en el tauler d’anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador, s/n – 43003 Tarragona), en el web i en un diari de difusió general. Els successius actes que se’n derivin seran fets públics en el tauler d’anuncis i en el web citats.

8. Selecció

8.1.- En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec del departament, cada departament proposa l’assignació de les places per acord del seu Consell, utilitzant com a criteri prioritari l’expedient dels sol•licitants. El rector/a, en vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat/a per a cada beca o contracte d'acord amb l'ordre proposat per la comissió, fins a completar el nombre de places objecte de concurs.

8.2.- En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec de projectes d’R+D+I, la selecció de candidats serà realitzada per l’investigador principal del citat projecte i el/la vicerector/a amb competències en Investigació o persona en qui delegui, que estudiaran les sol•licituds presentades pels candidats a la beca. Una vegada finalitzada aquesta fase, remetran a la Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern, per a la seva aprovació, un breu informe del procés de selecció, que inclourà la relació de candidats presentats, una relació prioritzada de fins a cinc candidats i el motius de dita priorització.

9. Recursos

Contra els acords de les Comissions esmentades en el punt anterior, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada adient.

10.- Incorporació del/de la becari/ària

10.1.- La incorporació del becari a la plaça es realitzarà en la data prevista en la resolució de concessió.
10.2.- La no incorporació en el termini previst implicarà la incorporació del candidat següent en l’ordre de prelació establert o bé la no provisió en el cas que no hi hagués ordre de prelació.

11.- Modificació de les condicions de gaudiment

11.1.- Qualsevol modificació de les condiciones de gaudiment, interrupció o absència temporal per part del/de la becari/ària o de l’investigador en formació, requereix l'autorització del Vicerectorat adient, prèvia sol•licitud d’aquell/a.

11.2.- La sol•licitud de modificació anirà acompanyada d’un informe:

11.2.1.- del director de departament, en el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa a càrrec de departament, o bé

11.2.2.- de l’investigador principal de projecte d’R+D+I, en el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa a càrrec de projecte d’R+D+I.

11.3.- El Vicerectorat adient resoldrà en vista del citat informe.

12.- Renovació

12.1.- Les beques o contractes inclosos en aquest programa tenen una durada inicial d’un any i poden ser renovables successivament per períodes iguals de temps fins a totalitzar un màxim de quatre anys. Els becaris matriculats en un màster oficial, han d’haver assolit el títol de Màster a la finalització del primer any de beca, com a condició indispensable per a la seva renovació. En tots els casos, després del segon any és condició indispensable per a la seva renovació l’haver assolit el DEA o el document administratiu que el substitueixi.

12.2.- En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec del departament, cal l’informe favorable del departament al qual estigui adscrit.

12.3.- En el cas de les beques o contractes inclosos en aquest programa, a càrrec de projectes d’R+D+I, cal l’informe favorable de l’investigador principal del citat projecte i del departament al qual estigui adscrit i la garantia de finançament procedent d’un projecte d’R+D+I o de qualsevol altre recurs que correspongui al grup de recerca al qual estigui adscrit l’investigador principal, el qual haurà d’ésser destinat prioritàriament a aquest fi.

13.- Dotació

13.1.- L’assignació anual de les beques predoctorals serà la que estableixi pressupostàriament la URV i es distribuirà en 12 pagaments. Aquesta assignació es basarà en els imports establerts pels organismes oficials en les seves convocatòries de beques predoctorals. Els becaris predoctorals seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació.

13.2.- El personal investigador en formació serà contractat d’acord amb les condicions que, per aquestos casos, estableix el Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, i d’acord amb el Conveni col•lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

13.3.- Els becaris/àries i el personal investigador en formació als quals sigui d’aplicació aquest Programa gaudiran de la gratuïtat dels preus dels serveis acadèmics oficials dels estudis de postgrau i doctorat de la URV, amb les mateixes condicions que la Normativa Acadèmica i de Matrícula estableix per als estudis de Pregrau, adaptades a les característiques pròpies d’ambdues figures. Per aquest motiu, el/la becari/ària i el personal investigador en formació només hauran d’abonar les despeses corresponents a les taxes administratives i, si s’escau, els serveis voluntaris. Així mateix, aquestes
condicions seran d’aplicació a la resta de becaris/àries predoctorals i personal investigador en formació de la URV finançats per programes oficials externs, sempre que aquests programes no ho reconeguin específicament.

14.- Convenis de col·laboració

En el cas del personal investigador en formació que s’inclogui dins d’un conveni signat amb un altra Universitat, centre d’educació superior o centre de recerca, aquesta normativa s’adaptarà a les clàusules contemplades en el conveni citat.

15.- Països tercers a la Unió europea

Per al personal investigador en formació que provingui de països no integrats a la Unió Europea, aquesta normativa s’adaptarà a les seves circumstàncies; cas que legalment no sigui possible la seva contractació laboral, el/la beneficiari/ària mantindrà la consideració de becari/ària predoctoral fins al quart any.

16.- Còmput de temps de gaudiment

Els períodes gaudits d'altres beques i contractes homologables per la seva quantia, procés de selecció i naturalesa seran descomptats del còmput total d'aquesta beca o contracte.

17.- Incompatibilitat

El benefici d'aquesta beca o contracte és incompatible amb qualsevol altra beca, sous o salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la beca a judici de Comissió delegada adient.

Aquesta normativa deroga:

• l’apartat 4.1 Becaris predoctorals del Reglament del Personal Acadèmic,

• l’acord de Consell de Govern de 21 de desembre de 2005 que el modifica,

• l’acord de Consell de Govern de 24 d’octubre de 2002, pel qual s’aprova la normativa de beques predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I.