saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resolució de 14 de setembre de 2010, de la Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, per la qual s’obre un nou període de presentació de sol·licituds de 10 beques predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I en la convocatòria 2010BRDI/06

Per resolució de 04 de maig de 2010, de la la Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, es convocaven Beques predoctorals URV finançades a càrrec de projectes d’R+D+I.

Atès que 10 de les places van quedar desertes, i en interès dels investigadors responsables de les places, aquesta Comissió delegada d’Investigació i Transferència acorda:

Convocar de nou aquestes 10 places amb les condicions que s’indiquen en l’annex I.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

Tarragona, 14 de setembre de 2010

Rosa Solà i Alberich

Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries