saltar al contingut principal
Cercar
URV

APREN - Ajuts per al desenvolupament de projectes d'incorporació a la recerca en educació 2010: Modificació de bases de convocatòria

Resolució de 29 de març de 2010 de la vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES que modifica la resolució de 25 de febrer de 2010 per la qual es convoquen ajuts per a la incorporació a la recerca dels investigadors/res de la Universitat Rovira i Virgili a través de la realització de projectes d'investigació en educació

Per Resolució de la vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES, en execució de l’acord de 25 de febrer de 2010 del Consell de Govern, es convocaven ajuts per a la incorporació a la recerca dels investigadors/res de la Universitat Rovira i Virgili a través de la realització de projectes d'investigació en educació

Atès que l'objecte d'aquesta convocatòria és incrementar l’activitat investigadora de la URV mitjançant la realització de projectes d'investigació en educació amb impacte i visibilitat internacional i impulsar la seva presència en les convocatòries competitives de les administracions públiques.

Ateses les circumstàncies concurrents en els possibles sol·licitants d’un ajut dins aquesta convocatòria.


Atès que el Vicerectorat de Política Docent i Convergència a l'EEES és l'òrgan competent per a la instrucció del procediment d’aquesta convocatòria.


A la vista dels motius exposats, resolc modificar les bases del programa d'ajuts per al desenvolupament de projectes d'incorporació a la recerca en educació per a l'any 2010, d'acord en els termes que s’especifiquen a continuació:


1. El punt 4.1.6. queda redactat de la manera següent: No haver gaudit d'un projecte d'investigació del Pla Nacional d'R+D+I o altres de similars com a investigador principal en els darrers 3 anys a comptar des de la data d'inici de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria.


2. El punt 4.2. queda redactat de la manera següent: La resta de l'equip investigador estarà format per investigadors/res de la URV i d'altres organismes no involucrats en projectes d'investigació subvencionats pel Pla Nacional d'R+D+I o altres de similars com a investigadors principals en els darrers 3 anys a comptar des de la data d'inici de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria.


3. El punt 5.1. queda redactat de la manera següent: El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’1 de març fins al 23 d’abril de 2010.


Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.


La vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES
Mercè Gisbert Cervera
Tarragona, 29 de març de 2010