saltar al contingut principal
Cercar
URV

APREN - Ajuts per al desenvolupament de projectes d'incorporació a la recerca en educació 2010: Bases de convocatòria

Resolució de la vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES, en execució de l’acord de 25 de febrer de 2010 del Consell de Govern, per la qual es convoquen ajuts per a la incorporació a la recerca dels investigadors/res de la Universitat Rovira i Virgili a través de la realització de projectes d'investigació en educació

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), en el marc del pla estratègic d'R+D+I i del programa de govern aprovats i exercint les seves competències en matèria de foment de la investigació científica i desenvolupament tecnològic, vol proporcionar les estructures i mitjans perquè tots els investigadors/res de la URV puguin millorar la seva activitat investigadora i tècnica.

Una de les missions principals dels universitaris és augmentar en quantitat i qualitat el nivell de recerca en benefici de la millora de la docència i com a mitjà per al progrés de la societat. Per això, és clau recolzar que, en la majoria de les àrees de investigació, s’aconsegueixin nivells de qualitat i reconeixement científic cada vegada més elevats.

Els projectes d'investigació són el mecanisme de participació adient per a la realització d'activitats que impliquin un increment dels coneixements científics i tecnològics, tant en quantitat com en qualitat. A més, donat que el finançament de les activitats d'R+D+I s’obté, bàsicament, a través de convocatòries en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva de les Administracions, és prioritari aconseguir la presència de la URV en tots els programes existents en l'àmbit català, estatal, europeu i internacional.

Per fomentar el desenvolupament de projectes de recerca en educació amb impacte i visibilitat internacional i facilitar la incorporació d’investigadors al finançament públic de les activitats d'R+D+I en educació, que implica el desenvolupament previ d'aquelles activitats de recerca en temes, problemes o necessitats prèviament seleccionats, s’impulsa aquest programa que preveu un ajut econòmic i l'establiment dels mecanismes adequats per a què un projecte de recerca sigui candidat en convocatòries competitives del Plan Nacional o altres de similars a les quals s'hauran de presentar els projectes d'investigació finançats en aquesta convocatòria.

A la vista dels motius exposats, es convoca el programa d'ajuts per al desenvolupament de projectes d'incorporació a la recerca en educació a per a l'any 2010, d'acord amb les disposicions següents:

1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és incrementar l’activitat investigadora de la URV mitjançant la realització de projectes d'investigació en educació amb impacte i visibilitat internacional i impulsar la seva presència en les convocatòries competitives de les administracions públiques.

2. Els projectes d'investigació a desenvolupar s'emmarcaran en qualsevol dels objectius científics i tècnics establerts al Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, el Pla Nacional de R+D+I i el Programa Marc de la Unió Europea vigents en l’àmbit de l’educació, d'acord amb l'estructuració detallada a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

3. Els projectes d'investigació finançats per aquest programa hauran de presentar-se a la convocatòria següent del Plan Nacional o altres de similars.

2. Tipus de projectes

1. Els projectes d'investigació a desenvolupar han de tenir com a objectiu l'obtenció de nous coneixements generals, científics o tècnics. Aquests nous coneixements han de suposar un avenç en el seu àmbit.

2. Els projectes d'investigació podran ser tant d'investigació bàsica com d'investigació orientada o aplicada. En aquest últim cas, el seu desenvolupament haurà de ser d'utilitat per a la creació o millora de productes, processos i serveis.

3. Els projectes d'investigació a desenvolupar s'emmarcaran necessàriament en les línies temàtiques que es recullen a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

4. Els projectes d'investigació hauran presentar–se com a projectes individuals.

5. Els projectes d'investigació tindran un investigador principal que serà el responsable de les activitats proposades.

3. Durada

Els projectes d'investigació que es presentin a aquesta convocatòria s’hauran d'executar durant els anys 2010 i/o 2011 i tindran una durada màxima de 24 mesos, excepte en el cas de modificacions, segons el que disposa l'apartat 13 d'aquesta convocatòria.

4. Sol·licitants. Requisits dels sol·licitants.

1. Podran ser sol·licitants d'un ajut en aquesta convocatòria en qualitat d'investigador principal els investigadors/res que compleixin els requisits següents:

1.1. Tenir vinculació estatutària o laboral amb la URV per a la realització de l’activitat investigadora amb dedicació a temps complet.

1.2. Estar en situació de servei actiu o similar.

1.3. Tenir el pacte de dedicació complet.

1.4. Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de Grups de Recerca vigent.

1.5. Posseir el títol de doctor o, en el seu cas, la titulació requerida pel Programa de Promoció de la Investigació Biomèdica i en Ciències de la Salut del Ministerio de Sanidad y Consumo per a aquelles sol·licituds on l'investigador principal estigui adscrit a l'àmbit de la ciències mèdiques i de la salut.

1.6. No haver gaudit d'un projecte d'investigació del Pla Nacional d'R+D+I o altres de similars en els darrers 3 anys a comptar des de la data d'inici de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria.

2. La resta de l'equip investigador estarà format per investigadors/res de la URV i d'altres organismes no involucrats en projectes d'investigació subvencionats pel Pla Nacional d'R+D+I o altres de similars en els darrers 3 anys a comptar des de la data d'inici de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria.

3. L'equip investigador podrà comptar amb el suport i assessorament d'altres investigadors de dins i fora de la URV en qualitat de col·laboradors científics, que constaran en el Pla de Treball i no formaran part de l’equip investigador.

5. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’1 fins al 31 de març de 2010.

2. Les sol·licituds seran presentades per l'investigador principal i hauran de comptar amb la signatura de conformitat de l'investigador principal, de l'investigador responsable del grup de recerca al que pertanyi i del director del Departament d'adscripció.

3. Els sol·licitants hauran d'enquadrar la seva sol·licitud dins una de les àrees prioritàries, programes nacionals o àrees temàtiques indicades a l'Annex 1. En funció de la seva temàtica i tipus de projecte, les sol·licituds podran adscriure's d'ofici a una altra àrea o programa dels abans esmentats. En aquest cas, es notificarà la modificació als sol·licitants.

4. L’imprès de sol·licitud i la resta de la documentació adient es poden obtenir a les dependències de l’SGR (Edifici de Serveis Centrals, Av. dels Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona, així com a les pàgines web de l’SGR (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/APREN/2010/index.html) i a la pàgina web de l’ICE (http://www.ice.urv.cat/index.php).

5. Les sol·licituds seran presentades en format paper i en suport electrònica al Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Av. dels Països Catalans, 5-7 - 43007 Tarragona).

6. La sol·licitud haurà de contenir la informació següent:

6.1. Dades d'identificació del projecte i de l'investigador principal.

6.2. Relació del personal investigador que participarà en el projecte.

6.3. Memòria científica i tècnica, redactada segons l'imprès normalitzat (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/APREN/2010/index.html), que inclourà, entre d'altres, els apartats següents:

6.3.1. Objectius

6.3.2. Pla de treball

6.3.3. Pressupost

6.3.4. Pla de difusió i divulgació de resultats especialment de visibilitat internacional

6.3.5. Declaració en la que constin els ajuts obtinguts, sol·licitats o en previsió de sol·licitar de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional, en relació amb el projecte o part d'aquest.

6.4. Autoritzacions i documentació adient segons l'establert en els punts 8, 10 i 11 d'aquest apartat i en l'apartat 6.

7. El personal investigador del projecte haurà de classificar–se segons les categories següents:

7.1. Membres de l'equip d'investigació que tinguin vinculació estatutària o laboral amb la URV, titulació superior i realitzi funcions d'investigació.

7.2. Altres membres de l'equip d'investigació pertanyents a la URV no inclosos en la modalitat anterior. Aquests podran ser titulats superiors vinculats a la URV mitjançant contracte d'obra o servei que realitzi funcions d’investigació o que gaudeixin d'una beca de formació.

7.3. Membres de l'equip d'investigació pertanyents a altres organismes.

7.4. El pla de treball podrà recollir la resta de persones que participin en l'equip d'investigació com ara personal tècnic de suport a la recerca o altres tipus de col·laboradors científics. Aquestes persones no comptabilitzaran a efectes d'equivalent a dedicació plena (EDP).

8. La participació en els equips d'investigació esmentats en el punt anterior s'ajustarà als requisits següents:

8.1. El personal vinculat a altres organismes precisarà autorització expressa del seu organisme per participar en el projecte.

8.2. Cap dels investigadors principals podrà figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte d'aquesta convocatòria.

8.3. Tant l'investigador principal com la resta de l'equip d'investigació hauran de participar amb dedicació única en un sol projecte.

9. Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip d'investigació, redactat segons l'imprès normalitzat (webgrec.urv.es). Cas que la URV disposi del currículum vitae en format electrònic a la base de dades institucional (webgrec.urv.es), aquest document no caldrà presentar-lo.

10. Cas de projectes que impliquin investigació en humans, amb mostres biològiques d'origen humà, experimentació animal, utilització d'organismes modificats genèticament o agents biològics de risc per a la salut o el medi ambient, caldrà incloure la documentació normalitzada i signada següent:

10.1. Imprès sobre implicacions ètiques o de bioseguretat.

10.2. Autorització signada pel Comitè o Autoritat adient en cada supòsit dels esmentats en el punt anterior.

11. La sol·licitud podrà anar acompanyada d'un informe d'una o més empreses o entitats públiques espanyoles o estrangeres (EPO), on expressi el seu interès en els resultats del projecte d'investigació. Aquesta manifestació no suposa cap tipus d'ajut directe a l'EPO amb càrrec a aquesta convocatòria.

6. Principis que cal respectar

1. Els projectes hauran de respectar els principis fonamentals establerts en la Declaració d'Hèlsinki (Assemblea Mèdica Mundial), en el Conveni del Consell d'Europa relatiu als drets humans i la biomedicina, en la Declaració Universal de la UNESCO sobre el genoma humà i els drets humans, així com complir els requisits establerts en la legislació espanyola en l'àmbit de la investigació biomèdica, la protecció de dades de caràcter personal i la bioètica.

2. Els projectes que impliquin la investigació en humans o la utilització de mostres d'origen humà hauran d'acompanyar la preceptiva autorització emesa pel Comitè d'Ètica del Centre en el qual es realitzi l'estudi, constituït d'acord a la normativa legal vigent. L'autorització haurà de ser expedida pel President o el Secretari del citat Comitè, i en ella es farà constar la referència a l'acta de la sessió en la que es va prendre l'acord.

3. Els projectes que impliquin experimentació animal hauran de respectar allò que disposa la normativa legal vigent i en particular el Reial Decret 223/1988 sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques.

4. Els projectes que impliquin la utilització d'organismes modificats genèticament hauran de respectar allò que disposa la Llei 9/2003, de 25 d'abril, sobre la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament, i el Reial Decret 178/2004, de 31 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general que la desenvolupa.

5. Els projectes que impliquin la utilització d'agents biològics, hauran de respectar allò que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, y els Reials Decrets que la desenvolupen, pel que fa als riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics.

6. Els projectes que comportin assaigs clínics hauran de complir allò que preveu el Reial Decret 223/2004, de 6 de febrer (BOE de 7 de febrer).

7. Els projectes d'investigació que impliquin la utilització de cèl·lules troncals embrionàries humanes o línies cel·lulars derivades d'aquestes, hauran de respectar allò que disposa la Llei 45/2003, de 21 de novembre i el Reial Decret 2132/2004, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i procediments per sol·licitar el desenvolupament de projectes d'investigació amb cèl·lules troncals obtingudes de pre–embrions sobrants.

7. Esmena de les sol·licituds

Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es requerirà al sol·licitant per a què, en el termini de 10 dies naturals, d'acord amb l'article 48.1 de la Llei 30/1992, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i amb els efectes previstos en l'article 42.1 de la citada Llei.

8. Avaluació i selecció de les sol·licituds

1. La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord als principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2. El procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds s'atendrà a les bones pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la investigació.

3. Els projectes seran avaluats per un comissió d’avaluació formada per quatre membres, designats per la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, de reconegut prestigi i serà presidida pel/per la director/a de l’ICE.

4. Aquesta comissió realitzarà una valoració científica i tècnica de les sol·licituds, d'acord amb els criteris que s’especifiquen, que computaran de la manera següent:

4.1. Memòria científico-tècnica:.............................................................................................. 40%

4.2. Pla de viabilitat per a la consecució d’un projecte en convocatòria competitiva:........................................ 20%

4.3. CV de l’investigador principal del grup.............................................................................. 30%

4.4. CV del grup de recerca:.................................................................................................. 10%

5. Entre los projectes proposats per finançar per la comissió es valorarà la participació d'investigadores en l'equip d'investigació (com a investigadora principal o com a participant en l'equip). Si el quocient de gènere millora la mitjana de la seva àrea o programa, aquest criteri computarà en la valoració de la comissió.

6. La puntuació màxima que es pot obtenir com a resultat del procés d’avaluació serà 100.

7. La proposta de concessió del projecte amb la corresponent xifra de finançament proposta, o bé la proposta de denegació es comunicarà a l'interessat mitjançant publicació al tauló d'anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (Carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona). L'interessat tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies naturals per manifestar la seva acceptació, renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es reben al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran acceptades. Si no es presenten al·legacions en aquest termini, l'interessat s'entendrà decaigut en el seu dret a al·legar. La comunicació de la informació a l'interessat podrà realitzar–se de forma complementària mitjançant el servidor d'informació de la Universitat Rovira i Virgili (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/APREN/2010/index.html).

8. La proposta de concessió de projectes elaborada per la comissió d’avaluació serà elevada a la Comissió delegada d’Investigació i Transferència que la ratificarà, si escau.

9. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat de Política Docent i Convergència a l'EEES.

2. Correspon a la Comissió delegada d'Investigació i Transferència la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds, a la vista de la proposta de la comissió de selecció i, si s'escau, de les al·legacions presentades. Es notificaran les resolucions de concessió o denegació a cada sol·licitant.

10. Termini de resolució i notificació

1. Les sol·licituds seran resoltes i notificades per escrit a l’investigador principal del projecte en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2. El termini per a la resolució podrà ser interromput, d’acord amb la legislació vigent en el moment de la tramitació de l’expedient, durant el període que duri la valoració dels experts.

3. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver–se notificat resolució expressa els interessats estaran legitimats per entendre desestimades les seves sol·licituds. La resolució posa fi a la via administrativa.

11. Dotació i quantia dels ajuts

1. Els ajuts per al finançament de projectes d’investigació en aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció.

2. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria podran finançar total o parcialment el pressupost sol·licitat en les propostes presentades sense que en cap cas, tot i comptabilitzant el possible cofinançament, es superi el cost real de l’activitat subvencionada. Tot tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, en el procés de selecció es determinarà en cada cas el pressupost finançable del projecte.

3. El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputarà a la codificació econòmica 6100120 de la URV per a l’any 2010.

4. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 60.000,00 euros.

12. Conceptes susceptibles d’ajut

1. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es destinaran a cobrir les despeses marginals del projecte, és a dir, les despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats corresponents a la realització del projecte.

2. Els ajuts es concediran per als conceptes següents:

2.1. Despeses de personal: despeses ocasionades per la participació en el projecte de personal contractat temporal, aliè al vinculat estatutària o contractualment de forma permanent a la URV, que podrà incorporar–se al projecte durant tot o part del temps de vigència previst, amb dedicació parcial o total.

Les despeses de personal podran referir–se a investigadors i personal tècnic de suport a la recerca. Aquest personal haurà d’incorporar–se sota qualsevol modalitat de contractació temporal, segons la normativa vigent i les normes d’aplicació a la URV, sense que això impliqui cap compromís respecte a la seva posterior incorporació a la URV.

D’igual manera, el concepte de personal podrà dedicar-se a sufragar les despeses ocasionades per la participació en el projecte de persones que tinguin la consideració d’alumnes en qualsevol cicle formatiu d’un centre d’educació superior. Aquest personal haurà d’incorporar–se sota la modalitat de becari de projecte, segons la normativa vigent i les normes d’aplicació a la URV, sense que això impliqui cap compromís respecte a la seva posterior incorporació a la URV.

2.2. Despeses d’execució: despeses degudament justificades com ara adquisició de petit equipament científic i tècnic, material bibliogràfic, material fungible, viatges i dietes, així com les despeses d’utilització de serveis generals de suport a la recerca i altres.

3. La planificació de la despesa es revisarà, conjuntament, per l’ICE i l’SGR.

13. Modificació de les condicions d’execució

Qualsevol modificació de les condicions d’execució del projecte d’investigació haurà de ser autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries, prèvia petició raonada de l’investigador principal, en el termini màxim d’un mes des de la data de presentació de la sol·licitud.

14. Pagament dels ajuts

1. La dotació econòmica serà de 6.000 € com a màxim per projecte. El 40% de l'import concedit serà lliurat en el moment de l'aprovació del projecte per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència i formalitzada l’acceptació.

2. L'investigador principal es comprometrà a presentar el projecte d’investigació finançat a la convocatòria següent del Plan Nacional o altres convocatòries similars.

3. La resta de l’aportació econòmica concedida (60%) es lliurarà en el moment de la presentació del comprovant de l’ajut concedit en una convocatòria competitiva.

15. Justificació. Seguiment científic i tècnic

1. El seguiment científico–tècnic i econòmic dels projectes finançats correspon al Vicerectorat de Política Docent i Convergència a l'EEES.

2. La realització del seguiment científico–tècnic i econòmic es realitzarà a través de l’informe de seguiment en el termini d’un mes després de finalitzat l’any 2010 i d’acord amb el contingut establert en les “Instruccions de execució i justificació” que figuraran com a annex a la resolució de concessió. D’igual manera, es presentarà un informe final dins el termini de tres mesos des de la data de finalització del projecte. El contingut de l’informe es regularà en las citades “Instruccions d’execució i justificació”.

3 Els informes hauran de ser presentats per l’investigador principal al Vicerectorat de Política Docent i Convergència a l'EEES. Els informes es presentaran segons els models de impresos normalitzats i els mitjans telemàtics facilitats en els servidors d’informació de la URV (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/APREN/2010/index.html).

4 L’informe de seguiment i l’informe final inclouran la descripció de les fites i l’assoliment dels objectius fins a la data, així com la justificació econòmica corresponent. Els fons no utilitzats seran reintegrats mitjançant transvasament de crèdit a la codificació econòmica de partida del pressupost de la URV.

5 En les publicacions i altres resultats que derivin del projecte caldrà citar la URV com a entitat finançadora, fent esment del número de referència assignat al projecte.

6. En allò no previst en aquesta resolució de convocatòria, seran aplicables las citades “Instruccions d’execució i justificació” que figuraran com a annex a la resolució de concessió.

7. La Comissió delegada d’Investigació i Transferència resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquest document.

16. Tutoria de la URV

La URV proporcionarà el suport de tècnics especialitzats en gestió de projectes, tant en el moment de l’elaboració de la sol·licitud d’ajut com durant l’execució i justificació dels ajuts concedits.

17. Normativa aplicable

Aquesta resolució de convocatòria es regeix per la normativa que li sigui d’aplicació segons els casos.

18. Entrada en vigor

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació.

La vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES

Mercè Gisbert Cervera

Tarragona, 25 de febrer de 2010