saltar al contingut principal
Cercar
URV

SubPrograma Ramón y Cajal 2011

Característiques del programa
 

L’ordre ECI/266/2008, de 6 de febrer, estableix les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en el marc de la línia instrumental d’actuació en recursos humans del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011.
 

La Resolució de 23 de desembre de 2010 (BOE núm. 315, de 28 de desembre) fa pública la convocatòria corresponent a l’any 2011, de concessió d’ajuts del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans d’Investigació, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011.
 

Aquesta convocatòria està dividida en quatre capítols dels quals el primer es refereix a disposicions comunes tots els programes, el segon a disposicions específiques del subprograma Ramón y Cajal, el tercer a disposicions específiques del subprograma Juan de la Cierva i el quart a disposicions específiques del subprograma de Personal Tècnic de Suport.
 

Les característiques més destacades del Programa Ramón y Cajal 2011 són:
 

Objecte: Concessió d'ajuts per a la contractació laboral, durant 5 anys, de doctors en totes les àrees de coneixement, per Centres d'R+D espanyols.
 

Requisits dels doctors:
 

a) Estar en possessió del títol de Doctor el dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds.
 

b) No haver transcorregut més de 10 anys des de l’obtenció del doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds.
 

c) Un dels dos requisits referents a la mobilitat:
 1. Haver realitzar estades postdoctorals en Centres d’R+D diferents d’aquell al qual es vol incorporar a través del subprograma RyC, de com a mínim 24 mesos.
 2. Haver cursat íntegrament i obtingut el títol de Doctor en una universitat estrangera, i haver transcorregut un mínim de 24 mesos des de la seva obtenció.
 

Nombre de contractes per a 2011: 250
 

Contractació: 5 anys.
 

Ajuts: 80% MICINN i 20% Universitat (de mitjana, al llarg dels 5 anys).
 

Dotació:

Salari brut any: mínim de 31.600 euros.
Despeses d’incorporació: fins a 15.000 euros en total per als 2 primers anys.
 

Sol·licituds: De forma simultània les Universitats i els candidats. Els candidats no necessiten l’acceptació prèvia de la Universitat.
 

Termini de presentació de sol·licituds:

a) Termini URV: 26 de gener de 2011 (data màxima de recepció de fitxes de grup al Servei de Gestió de la Recerca).

b) Termini MICINN: 10 de febrer de 2011 (la URV ha d’enviar la sol·licitud institucional a la DGR abans del 31 de gener per al vistiplau de la Comunitat Autònoma).
 

Avaluació: ANEP
 

Incorporació: 6 mesos des de la publicació de la resolució de concessió.
 

Tingueu en compte que: 
 

Amb caràcter previ a la formalització de l’acord d’incorporació a la URV d’un investigador/a del Subprograma Ramon y Cajal, el departament al qual s’hagi d’adscriure aquest investigador haurà de trametre al Vicerector de Personal Docent i Investigador el seu vist-i-plau a la incorporació, juntament amb la proposta que prevegi com es corregiran, si s’escau, els efectes de la incorporació permanent de l’investigador, un cop finalitzat el contracte acollit al Subprograma Ramon y Cajal, sobre la plantilla del Departament.
 

El vist-i-plau i la proposta esmentats en el punt anterior, que hauran de ser acordats pel Consell de Departament, seran requisits indispensables per què la Universitat pugui formalitzar l’acord d’incorporació.

En qualsevol cas, la incorporació permanent dels investigadors del Subprograma Ramon y Cajal a la URV, un cop finalitzat el seu contracte, es durà a terme en funció de les disponibilitats pressupostàries i mitjançant la convocatòria de places de personal docent, a les quals podran accedir a través dels preceptius concursos de selecció.
 

Recordeu que la Universitat:
 

Potenciarà els àmbits científics corresponents a àrees deficitàries en professorat, preferentment aquelles coincidents amb els àmbits prioritaris de recerca de la URV
 

L'elaboració de la proposta de nombre de contractes per cada àrea ANEP es realitzarà en funció dels possibles candidats presentats pels grups de recerca, d'acord amb el document de sol·licitud del grup.
 

Els grups de recerca seran responsables de donar suport a l'investigador Cajal.
 

Cada proposta tindrà el vist-i-plau de la direcció del Departament del grup interessat en acollir un investigador Ramón y Cajal.
 

En la convocatòria actual, la Universitat: 
 

Prioritzarà les àrees temàtiques i els grups de recerca que no hagin gaudit d'investigadors Cajal en les edicions anteriors (veure relació d'investigadors Cajal).