saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Dret de l'empresa i de la contractació

Complements Formatius

Presentació

Els  Complements  Formatius  “Introducció al Dret i al Sistema Jurídic Espanyol”,  de 6  crèdits, s’han dissenyat com a introducció als conceptes i legislació bàsica de cada un dels mòduls que conformen el màster, així com les eines i recursos necessaris per al desenvolupament del màster.
Estan dirigits a tots aquells alumnes que no siguin llicenciats o graduats en dret, o relacions laborals, o no hagin obtingut aquestes titulacions en el nostre país. A més, amb caràcter opcional i només respecte del Bloc de caràcter instrumental, també s’ofereixen per aquells alumnes que no hagin estudiat a la nostra universitat.


La matèria objecte d’estudi està dividida en dos blocs. Un primer bloc, de caràcter instrumental, en  el  que  s’ensenyarà el funcionament de la plataforma virtual de docència de la nostra universitat, el Moodle; i el Centre de recursos per a l’aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus Catalunya. I, un segon bloc, de caràcter material, que abordarà l’estudi, des d’un punt de vista general, del sistema jurídic espanyol, a la vegada que els principals conceptes bàsics de cada una de les matèries de coneixement.
Pensem que la matèria sobre la que versen els complements formatius pot ser de gran utilitat per abordar un millor i més profund estudi posterior dels mòduls propis del màster, a la vegada que per conèixer millor les eines pròpies de la investigació.

 Temari

  1. Introducció al Sistema Jurídic Español, Dra. Carmen Gómez Buendía.
  2. Introducció als Conceptes Bàsics del Dret Civil espanyol i català, Prof. Ana Giménez Costa.
  3. Introducció als Conceptes Bàsics del Dret Processal, Dra. Elisabet Cerrato Guri.
  4. Introducció al Sistema Fiscal Espanyol, Dra. Estela Rivas Nieto.
  5. Introducció als Conceptes Bàsics del Dret Mercantil, Dra. Teresa Franquet Sugrañes.
  6. Introducció als Conceptes Bàsics del Dret Internacional Privat, Dra. Diana Marín Consarnau.
  7. Introducció als  Conceptes  Bàsics  del  Dret  Laboral,  Dra. Rosa  Rodríguez Sánchez.

Sistema d'avaluació

Per obtenir els 6 crèdits dels Complements Formatius, es tindrà en compte, per un costat, l’assistència a les sessions presencials programades, així com les aportacions rellevants al glossari de definicions de conceptes bàsics de cada bloc (40%).
A més,  cada alumne  haurà de presentar un comentari a una sentència actual relacionada amb la matèria del dret de l’empresa i la contractació (60%).
La qualificació final és global, per tant, serà el resultat ponderat de les avaluacions realitzades per cada un dels professors participants.

Coordinació

Per qualsevol dubte o comentari sobre l’organització i el desenvolupament dels complements formatius, podeu realitzar una tutoria amb qualsevol de les coordinadores  -seleccionar en funció del bloc sobre el que es vulgui fer el comentari- sol•licitant prèviament hora, via correu electrònic:
Bloc I: Part Instrumental (Moodle i CRAI): Prof. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)
Bloc II: Part Material (mòduls jurídics): Prof. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)