saltar al contingut principal
Cercar
URV

Guia de metodologies Docents

Un dels objectius principals que persegueix la URV cap a l'EEES és el canvi de metodologies docents a l'aula.

En aquest sentit, resulta imprescindible un instrument que doni orientacions a l'hora d'establir metodologies per planificar i dissenyar el procés d'ensenyament-aprenentatge. És per aquest motiu que s'ha elaborat una Guia de Metodologies Docents, de caire integrador, però flexible, en la mesura que és obert a noves aportacions i susceptible de personalització, en funció de les identitats de cada ensenyament. Document relacionat:

Llistat extens de les metodologies docents


TIPOLOGIA

DESCRIPCIÓ
Activitats Introductòries

Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.

TEORIA

Sessió magistral

Exposició dels continguts de l'assignatura.

Esdeveniments científics
i/o divulgatius

Xerrades, aportacions i exposicions, amb ponents de prestigi, per aprofundir en el coneixement de determinades matèries.

PRÀCTICA GUIADA

Seminaris

Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.

Debats

Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.

Presentacions /

exposicions

Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o d’un treball (prèvia presentació escrita).

Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Pràctiques a través de TIC
en aules informàtiques

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC.

Pràctiques a laboratoris

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través dels diferents laboratoris.

Pràctiques externes
(de camp/sortides)

Realització de visites o estades de formació en empreses, institucions,... del sector.

Pràcticum

Estades de formació de la titulació en general a empreses, institucions,... del sector.

PRÀCTICA AUTÒNOMA

Treballs

Treballs que realitza l’alumne.

Fòrums de discussió

Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes diversos relacionats amb l’àmbit acadèmic i/o professional.

Estudis previs

Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d’exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l’alumne.

Resolució de problemes, exercicis

Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura i que l’alumne fa de manera autònoma.

Pràctiques a través de TIC

Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC i que l’alumne fa de manera autònoma.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

PROVES

Proves de desenvolupament

Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. L’alumne ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l’alumne és extensa.

Proves objectives de preguntes curtes

Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l’alumne és breu.

Proves objectives de tipus test

Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. L’alumne selecciona una resposta entre un número limitat de possibilitats.

Proves pràctiques

Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura.

Proves orals

Proves que inclouen preguntes obertes i/o tancades sobre un tema o aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa i oral a la formulació de la pregunta.

METODOLOGIES INTEGRADES

Aprenentatge basat en problemes, Treball per projectes, Portfoli docent, etc.