saltar al contingut principal
Cercar
URV

Superació del límit màxim de crèdits matriculats per curs (Màster)

  • CONCEPTE: procés pel qual l'estudiant pot sol·licitar matricular-se de més dels 60 crèdits màxims per curs que estableix la normativa de permanència.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o on es van realitzar els estudis.

Quan

Període: des del 2 de maig fins al 30 de novembre.
Del 5 al 15 de febrer.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions, si s'escau, que emetrà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

El centre podrà considerar, a petició de l'estudiant, l'increment del nombre màxim fixat, tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin.

En el cas que l'estudiant vulgui superar els 72 crèdits, caldrà que presenti una sol·licitud exposant els motius al deganat/direcció del centre. El termini per a fer-ho ha de coincidir amb el període de matrícula.

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La coordinador/a del màster.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil

Com

En el cas de resolució favorable es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, ho podrà fer incloent-hi els crèdits autoritzats.

  • Si l'estudiant ja ha fet la matrícula, regularitzant-la i lliurant-li el resguard corresponent, que inclourà la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula, si s'escau.

En el cas de resolució desfavorable, es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, s'haurà d'ajustar al nombre de crèdits establerts.

  • Si l'estudiant s'ha matriculat, no cal que faci cap altra gestió.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.