saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria addicional d'avaluació d'estudis de Màster

 • CONCEPTE: és una tercera convocatòria que els estudiants que es trobin en condicions de finalitzar els estudis en el curs acadèmic actual, poden afegir a la seva matrícula de les assignatures que escullin i amb els efectes econòmics corresponents.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

Des del dia en què hagi formalitzat la matrícula, fins al 30 de novembre.

Per assignatures de primer quadrimestre: del 5 al 15 de febrer

Com

Cost

En el cas d'assignatures de segon quadrimestre i/o anuals, si es pot autoritzar i formalitzar la matrícula s'haurà d'abonar la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics. Cal, a més a més, que l'estudiant aboni l'import corresponent al 100% del preu del crèdit de la matrícula de la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades.

Observacions

 • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 • Poden sol·licitar convocatòria addicional els estudiants que finalitzin estudis aquest curs. El concepte d'estudiants que finalitzen estudis es refereix als que els manquin per acabar la carrera un nombre de crèdits igual o inferior a 9 en màsters de 60, 13’5 en màsters de 90 i 18 en màsters de 120, sense que en aquest nombre hi computin els crèdits corresponents a les assignatures de Treball de Fi de Màster i Pràctiques.

 • La convocatòria addicional no es pot aplicar en el cas d'assignatures que el centre hagi considerat de caràcter eminentment pràctic i en les quals han acordat una sola convocatòria d'avaluació.

 • Els estudiants que es troben en situació de finalitzar estudis, tot i que la seva matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar ampliar la seva matrícula i, tenint en compte els efectes econòmics corresponents, obtenir una tercera convocatòria de les assignatures que esculli.  

 • En funció del període en què s'imparteixin les assignatures, la convocatòria addicional es durà a terme en els períodes següents, a criteri del centre, que ho ha de comunicar al vicerectorat competent en la matèria:
  - Desembre
  - Gener
  - Maig
  - Juny

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades fins al 30 de novembre s'han de resoldre com a màxim el 15 de desembre.
Les sol·licituds presentades fins al 15 de febrer s'han de resoldre com a màxim l'1 d'abril.

Com

Les resolucions favorables que donin resposta a les sol·licituds presentades per escrit es notificaran a la persona interessada i s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant. 

Les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant. 

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el 100% del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta a la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades.

Amb independència de l'ús o no de les tres convocatòries no procedirà cap tipus de devolució econòmica.

Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al període extraordinari de febrer han de ser abonats per rebut en efectiu, a través d'entitat bancària.

Observacions

A la matrícula de la convocatòria addicional no s'hi aplicarà el recàrrec econòmic de repetició, en el cas que les assignatures haguessin estat matriculades en cursos anteriors.