saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'orientació (Màster)

  • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants que, havent iniciat els estudis de màster en una orientació i no estiguin en condicions d'obtenir el títol, volen fer un canvi a una altra orientació del mateix màster.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria del Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan

Període: del 2 de maig al 22 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de convalidació/adaptació, que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Aquest canvi pot implicar una modificació en el reconeixement obtingut inicialment o bé un canvi substancial en l'expedient de l'estudiant.

Les assignatures superades per l'estudiant que formin part de l'orientació inicial, però amb una tipologia diferent, han de constar en l'expedient com a reconegudes. 

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La Coordinador/a del Màster.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

En el cas de resolució favorable es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, ho podrà fer incloent-hi els crèdits autoritzats.

  • Si l'estudiant ja ha fet la matrícula, regularitzant-la i lliurant-li el resguard corresponent, que inclourà la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula, si s'escau.

En el cas de resolució desfavorable, es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, haurà de continuar matriculant-se en l'orientació que està cursant.

  • Si l'estudiant s'ha matriculat, no cal que faci cap altra gestió.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.