saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'orientació (Màster)

  • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants que, havent iniciat els estudis de màster en una orientació i no estiguin en condicions d'obtenir el títol, volen fer un canvi a una altra orientació del mateix màster.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: del 2 de maig al 30 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de convalidació/adaptació, que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

Aquest canvi pot implicar una modificació en el reconeixement obtingut inicialment o bé un canvi substancial en l'expedient de l'estudiant.

Les assignatures superades per l'estudiant que formin part de l'orientació inicial, però amb una tipologia diferent, han de constar en l'expedient com a reconegudes. 

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La Coordinador/a del Màster.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

En el cas de resolució favorable es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, ho podrà fer incloent-hi els crèdits autoritzats.

  • Si l'estudiant ja ha fet la matrícula, regularitzant-la i lliurant-li el resguard corresponent, que inclourà la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula, si s'escau.

En el cas de resolució desfavorable, es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, haurà de continuar matriculant-se en l'orientació que està cursant.

  • Si l'estudiant s'ha matriculat, no cal que faci cap altra gestió.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.