saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)

Titulacions d'admissió

Els estudiants han d'haver completat el grau universitari o el títol de Màster (almenys 180 ECTS) en els camps del turisme, l'economia, les ciències empresarials, les llengües, les ciències naturals i experimentals (Enologia, Biotecnologia, Tecnologia dels aliments, etc.), les ciències humanes i socials o matèries estretament relacionades.

Els sol·licitants de països de la UE que actualment estan cursant el seu títol de grau i que ja han als assolit els 150 ECTS poden presentar la seva sol·licitud, però només s'acceptarà si aproven l'examen abans de finals de juliol del mateix any d'inscripció.

Certificat de llengua anglesa: com a mínim s'exigeix el nivell B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües o equivalent de l'IELTS/TOEFL. Per tal que un estudiant quedi exempt dels requisits de llengua anglesa, totes les universitats participants s'han de posar d'acord amb la definició de "països de parla anglesa".

Documentació Específica Obligatòria

PDF informatiu.

Podeu trobar la sol·licitud per al Programa WINTOUR i per a les beques Erasmus+ a l'enllaç següent: https://www.urv.cat/masters/alumne/index_Erasmus_Mundus.jsp 

El primer pas del procés de preinscripció és emplenar el formulari de preinscripció en línia (se sol·licita als estudiants el pagament d'una taxa de preinscripció de 30,21 euros). 

Documentació per a TOTS ELS CANDIDATS

 1. Un currículum detallat en anglès (màxim 6 pàgines) amb una fotografia, en el qual s'especifiquin les dades de contacte (correu electrònic i telèfon/skype) de dues persones que els recomanin. Exemple d'un currículum internacional (no és obligatori aplicar aquest format).
 2. Una còpia del títol requerit que es demana per entrar al Màster Erasmus Mundus (traducció a l'anglès). Cal tenir en compte que, en cas d'admissió, serà obligatòria la legalització i la traducció jurada del títol (si el document original no estigués ja en anglès) en el període d'inscripció. *
 3. L'expedient acadèmic, la relació de les assignatures cursades, les qualificacions obtingudes i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna (traducció a l'anglès). Cal tenir en compte que, en cas d'admissió, serà obligatòria la legalització de l'expedient acadèmic en el període d'inscripció (no serà necessària la traducció jurada). *
 4. Certificat de llengua anglesa: com a mínim s'exigeix el nivell B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües o equivalent de l'IELTS/TOEFL.
 5. Una carta de motivació escrita en anglès (màxim dues pàgines), que podria incloure un projecte professional o d'estudi relacionat amb el camp del Màster.
 6. Una còpia del Document Nacional d'Identitat per als sol·licitants de la UE o del passaport per als sol·licitants, membres o no membres de la UE (per als sol·licitants d'una de les beques d'un país associat de la UE, necessària cal fer una còpia de totes les pàgines del passaport). 
 7. Altres certificats d'idiomes (si s'escau).
 8. Es pot demanar un document emès per la universitat d'origen on consti que les qualificacions del sol·licitant li permeten iniciar un màster.

Documentació addicional per als SOL·LICITANTS d'ERASMUS MUNDUS (EMJMD) 

 1. Un justificant de residència (els documents que poden servir com a justificant de residència poden ser un certificat de residència emès d'acord amb la normativa d'inscripció normal del municipi del candidat, o bé un certificat del lloc de treball, d'estudi o de formació del candidat emès pel l'empresari o la institució en qüestió).
 2. Una carta signada pel candidat on s'esmenti que:
  1. No s'ha beneficiat de cap beca EMJMD anteriorment i que no ha estat dotat amb cap beca Erasmus Mundus de Màster/Doctorat.
  2. En el cas dels sol·licitants de beques d'un PAÍS ASSOCIAT, també que no sigui resident ni hagi realitzat estudis o pràctiques laborals durant un total superior als 12 mesos en els darrers 5 anys en un país del programa (el període de residència de 5 anys per a aquesta normativa de 12 mesos es calcula de manera retroactiva a partir de la data límit de presentació de la sol·licitud de la beca estudiantil EMJMD).

Un cop fet això, els sol·licitants ho han d'enviar per correu electrònic a master.wintour(ELIMINAR)@urv.cat 

Criteris de Selecció

Els estudiants serán avaluats pel Comitè d'Avaluació segons el següent criteri:

 • CV i expedient acadèmic (50% de la puntuació)
 • Carta de motivació i projecte professonal (30% de la puntuació, podria incloure entrevista)
 • Experiència Professional i Movilitat internacional prèvia (10% de la puntació)
 • Altres llengües (10% de la puntuació)