saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster de Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement

TAULA D'ADAPTACIÓ

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2010)

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2012)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11625101

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació

5 11665215 Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 3
11625103 Disseny de Materials Multimèdia per a l'Educació
o
6 11665221   Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació   6  

11625202

11625217

 

Desenvolupament de Materials Multimèdia per a la Formació I

i

Desenvolupament de Materials Multimèdia per a la Formació II

5

3

11625201 Disseny de Projectes Curriculars 5 11665217 Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC

11625104

 
 

Comunicació, Interacció i Col·laboració
o

6

 

 

 
11665216
Comunicació, Interacció i Col·laboració  
3
11625213 La Comunicació Educativa en els Nous Entorns de Formació. Perspectives i Àmbits d'Investigació 3

11625105


11625219

Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals per a la Formació I

i

Software per als Entorns Virtuals de Formació

o

4

3

11665220 Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6
11625108 Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals per a la Formació II 6

11625203

 

Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital

o

4

 

 
11665209
 
Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
 
3
11625218 La Tecnologia de la Realitat Virtual 3
11625106 Eines Telemàtiques per a la Docència 6 11665219 Eines Telemàtiques per a la Docència 6
11625204 Tecnoètica 4 11665207 Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació amb les TIC 3

11625205

 

Organització i Gestió de Projectes Multimèdia per a l'Educació

o

4

 

11665213  
Organització i Gestió de les TIC en l'Ensenyament
3
11625109 Eines per a la Gestió de la Formació a la Xarxa 4
11625206 Disseny i Viabilitat de Projectes 4 11665205 Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació 3
11625110 Gestió del Coneixement i de Continguts 4 11665201 Gestió del Coneixement: Organització i Transferència

3

11625210 La Formació Flexible, entre l'Ensenyament Presencial i l'Educació a Distància: Models, Experiències i Línies d'Investigació 3 11665203 Entorns Flexibles de Formació 
 
3
11625211 La Societat del Coneixement com a Context de Reflexió. Virtualitat i Ensenyament. TIC i Globalització 3 11665208  Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació
11625212 Les TIC en l'Àmbit no Formal 3 11665202  Les TIC en l'Àmbit no Formal 
11625214 Formació dels Professors i TIC. El Nou Rol del Professor. La Tutoria Electrònica 3 11665206  Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC
11625215 Espais de Treball Col·laboratiu 3 11665211  Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
11625111 Comunicació Audiovisual a la Xarxa. Sistemes de Videoconferència per a la Formació 4 11665210 Comunicació Audiovisual per a la Formació: Sistemes de Videoconferència

11625113


11625112

Metodologia en la Investigació en Tecnologia Educativa
i
Investigació en Tecnologia Educativa

3


3

11665101 Metodologia d'Investigació en Teconologia Educativa 6

11625114

11625115

Determinació de Variables d'Investigació i Aplicació d'Instruments

i

Investigar la Inserció de les TIC a l'Aula: l'Estudi del Cas com a Opció Metodològica

3

3

11665212 Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Ànalisi de Dades 6
11625116 Àmbits de Recerca sobre l'Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3 11665204 Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3
11625102 Fonaments per al Disseny de Mitjans 4    -  
11625107 Projecte I 9    -  
11625219

Software per als Entorns Virtuals de Formació

3    -  
11625220 Demostracions / Seminari Emprenedoria, Autocupació 2    -  
11625225 Orientació Professional i Ciutadania 3    -  
11625301 Treball de Fi de Màster 30    -