saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries oficials de Medicina, Psicologia, Farmàcia, Odontologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició, Veterinària, Ciències Biològiques, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, i totes les titulacions equivalents a ciències experimentals, ciències de la vida i ciències de la salut.

Documentació específica obligatòria

 1. Títol universitari.
 2. Expedient acadèmic
 3. Sense ser obligatori, en el cas de posseir alguna de la següent documentació cal fer-la constar:
 • Documents acreditatius d’experiència professional clínica o científica en laboratoris experimentals.
 • Documents acreditatius de formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster.
   

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 25 punts. Tots els àmbits puntuen per igual, sempre que siguin titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, ciències de la vida o ciències experimentals.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.
 3. Experiència professional en àmbits afins als del màster: fins a un màxim de 25 punts. Es considera experiència professional l'experiència clínica com a professional o experiència científica en laboratoris experimentals.
 4. Formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.