saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Màster universitari en Psicologia General Sanitària - 6a edició

Admissió

El Màster s'adreça a titulats universitaris oficials en Psicologia. 

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

També un certificat conforme s'han superat 90 crèdits de l'àmbit de la Psicologia Sanitària (excepte els estudiants de la URV).

Criteris de selecció

1. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts.

La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster. La puntuació de cada assignatura serà la que figuri numèricament a l'expedient. En cas que no hi consti, es valorarà com : Aprovat 1 punt, Notable 2 punts, Excel·lent 3 punts i Matrícula d'Honor 4 punts. Considerant com a Aprovat la qualificació entre 5 i 6.9, Notable, entre 7 i 8.9; Excel·lent entre 9 i 9.9, Matrícula d'Honor, 10.

2. Nivell d'anglès superior al B1: fins a un màxim d'1,5 punts.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1,5 punts.

4. Activitat assistencial: màxim 2 punts. Es valorarà 0,10 punts per any treballat.

5. Experiència docent: màxim 2 punts. Es valorarà la docència impartida en l'àmbit universitari i la formació continuada en l'àmbit assistencial.

6. Experiència de recerca: màxim 2 punts. Es valoraran les publicacions en revistes científiques i aportacions a congressos nacionals i internacionals.

7. Experiència en gestió: màxim 1,5 punts. Es valorarà 0,20 cada any amb càrrec de responsabilitat.

La comissió acadèmica es reserva el dret a demanar la documentació addicional que consideri necessària per a verificar els mèrits descrits en el Currículum Vitae.

En cas que la comissió acadèmica ho consideri oportú es podrà convocar als candidats a una entrevista personal per tal valorar la idoneïtat i motivació dels candidats. 

En cas que el nombre d'alumnes preinscrits sigui inferior al nombre de places ofertades, es podran admetre els alumnes sense necessitat de prioritzar-los d'acord amb els criteris de selecció detallats anteriorment.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat