saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Mercats Internacionals

Titulacions d'admissió

Titulació universitària oficial en l’àmbit de l'economia, l'empresa o l'enginyeria.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

 • Carta de motivació. La carta haurà d’exposar les raons que porten l'estudiant a presentar la preinscripció al màster per tal que la comissió acadèmica pugui comparar les expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la idoneïtat de la incorporació al màster.
 • Acreditació de coneixement de català o espanyol (només per a estudiants que matriculin l’assignatura de pràctiques externes i procedents de països no llatinoamericans). En el cas que no es pugui acreditar aquest coneixement, cal adjuntar emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement d'espanyol.
 • Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), si s'al·lega.
 • Acreditació d'experiència laboral, si escau.
 • Acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum.
 • Acreditació del nivell d'anglès B2 o equivalent.  En el cas de què no es pugui acreditar aquest coneixement, es farà una prova de nivell.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

 • Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
 • Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
 • Nivell d’anglès (superior al mínim exigit): fins a un màxim de 10 punts.
 • Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 • Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.