saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i...

Màster interuniversitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial - 4a edició

Màster interuniversitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 33 12 60
TOTALS 15 33 12 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries (virtual)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
21645301 Treball de Fi de Màster (presencial) 12
  Optatives 33
Primer quadrimestre
21645101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3
21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3
21645105 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat de Planificació Territorial (URV)
Primer quadrimestre
21645102 Informació Territorial 3
21645103 Prospectiva Territorial    3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat d'Estratègies per a la Governança i el Lideratge Territorial (UGR)
Primer quadrimestre
21645106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3
Segon quadrimestre
21645107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori  3

ASSIGNATURES OPTATIVES

L'estudiant ha de cursar obligatòriament 18 ECTS d’una de les especialitats següents.
Els 18 crèdits d’assignatures optatives d’especialitat s’han de completar amb 15 crèdits optatius més entre les assignatures de la mateixa especialitat o de les optatives complementàries.

ESPECIALITAT EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL (URV)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, campus de Vila-seca (Tarragona)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
Assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
Assignatures presencials
21645202 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3
21645203 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3
21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645207 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21645208 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3
21645209 Xarxes Territorials 3
ESPECIALITAT EN ESTRATÈGIES PER A LA GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (UGR)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UGR, campus de la Cartuja (Granada)
 
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
Assignatures virtuals
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645216 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3
21645218 Conflictes Paisatgístics i Territorials en Espais Rurals i Urbans: Integració Paisatgística, Recursos Arquitectònics en Zones Rurals i Segregació Social Intraurbana 3
21645219 Problemes Ambientals en Entorns Mediterranis: Canvi Climàtic, Riscs Ambientals i Usos del Sol en Espais de Interfase 3
21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21645224 Gestió Pràctica  del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3 No
21645225 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3 No
OPTATIVES COMPLEMENTÀRIES
L’estudiant haurà de completar els crèdits optatius amb les assignatures següents. Les assignatures de TIG requereixen un coneixement bàsic de sistemes d’informació geogràfica i del software ArcGIS
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
Assignatures virtuals de TIG
21645201 TIGs i Paisatge 3
21645211 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3
21645212 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3
21645213 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3
21645214 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3
21645215 TIGs i Prospectiva Territorial 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
Altres assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645501 Pràctiques Externes 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Calendari d'extinció del Màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el Centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.

ASSIGNATURES MÀSTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: INFORMACIÓ, EINES Y MÈTODES (2011). TAULA D'ADAPTACIÓ

ASSIGNATURES MÀSTER UNIVERSITARI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI: PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (2015). TAULA D'ADAPTACIÓ

Codi Assignatura                                     Crèdits Codi Assignatura                                                Crèdits
21625103 Tècniques de Prospectiva Territorial 5 21645103 Prospectiva Territorial 3
21625104 Tècnicas Quantitatives i Qualitatives Aplicades a la Planificació 5 21645202

21645203
Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial
i
Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial
3

3
21625101 Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicats a la Planificació 5 21645211

21645212

21645213

21645214

21645215

21645201
TIGs per a la Evaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori
o
TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos
o
TIGs i Geolocalització. Estudi de Casos
o
TIGs i Anàlisi de Xarxes
o
TIGs i Prospectiva Territorial
o
TIGs i Paisatge
3

3

3

3

3

3
21625102 Informació i Tècniques d'Anàlisi i Diagnòstic Territorial 5 21645102 Informació Territorial 3
21625211 Pràcticas Externes 6 21645501 Pràctiques Externes 6
21625218 Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats al Canvi Climàtic 3 21645210 SIG Aplicats al Canvi Climàtic 3
21625217 Planificació Ambiental Aplicada al Canvi Climàtic 3 21645216 Estratègies per a la Sostenibilitat Mediambiental 3
21625209 Plans de Mobilitat i Xarxes de Transport. Estudis de Casos 3 21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica de Infraestructures 3
21625207 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21625206 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21625205 Les Xarxes Territorials 3 21645209 Xarxes Territorials 3
21625204 Criteris Paisajístics i d'Ordenació del Medi Natural en Planificació Territorial 3 21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21625202 Criteris d'Urbanizació del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3 21645207 Criteris d'Urbanizació del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21625201 La Participació en els Treballs de Planejament Territorial 3 21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Eines de Planificació 3
21625203 Interrelació i Colaboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3 21645208 Interrelació i Colaboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3