saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge Territorial


ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 33 12 60
TOTALS 15 33 12 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries (virtual)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
21645301 Treball de Fi de Màster (presencial) 12
  Optatives 33
Primer quadrimestre
21645101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3
21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3
21645105 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat de Planificació Territorial (URV)
Primer quadrimestre
21645102 Informació Territorial 3
21645103 Prospectiva Territorial    3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat d'Estratègies per a la Governança i el Lideratge Territorial (UGR)
Primer quadrimestre
21645106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3
Segon quadrimestre
21645107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori  3

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per la vostra matrícula, heu de consultar l'activació anual.

L'estudiant ha de cursar obligatòriament 18 ECTS d’una de les especialitats següents.
Els 18 crèdits d’assignatures optatives d’especialitat s’han de completar amb 15 crèdits optatius més entre les assignatures de la mateixa especialitat o de les optatives complementàries

ESPECIALITAT EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL (URV)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, campus de Vila-seca (Tarragona)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
Assignatures presencials
21645202 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3
21645203 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3
21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645207 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21645208 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3
21645209 Xarxes Territorials 3
ESPECIALITAT EN ESTRATÈGIES PER A LA GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (UGR)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UGR, campus de la Cartuja (Granada)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645216 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3
21645218 Conflictes Paisatgístics i Territorials en Espais Rurals i Urbans: Integració Paisatgística, Recursos Arquitectònics en Zones Rurals i Segregació Social Intraurbana 3
21645219 Problemes Ambientals en Entorns Mediterranis: Canvi Climàtic, Riscs Ambientals i Usos del Sol en Espais de Interfase 3
21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21645224 Gestió Pràctica  del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3
21645225 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3
OPTATIVES COMPLEMENTÀRIES
L’estudiant haurà de completar els crèdits optatius amb les assignatures següents. Les assignatures de TIG requereixen un coneixement bàsic de sistemes d’informació geogràfica i del software ArcGIS
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals de TIG
21645201 TIGs i Paisatge 3
21645211 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3
21645212 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3
21645213 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3
21645214 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3
21645215 TIGs i Prospectiva Territorial 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Altres assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645501 Pràctiques Externes 6

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.