saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge Territorial


ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

15

33

12

60

TOTALS

15

33

12

60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
21645301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 33
Primer quadrimestre
21645101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3
21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3
21645105 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat de Planificació Territorial (URV)
Primer quadrimestre
21645102 Informació Territorial 3
21645103 Prospectiva Territorial    3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat d'Estratègies per a la Governança i el Lideratge Territorial (UGR)
Primer quadrimestre
21645106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3
Segon quadrimestre
21645107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori  3

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per la vostra matrícula, heu de consultar l'activació anual.

L'estudiant ha de triar obligatòriament una especialitat d'entre les dues següents:
ESPECIALITAT EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL (URV)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
Assignatures presencials
21645202 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3
21645203 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3
21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645207 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21645208 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3
21645209 Xarxes Territorials 3
L'estudiant haurà de cursar un mínim de 18 crèdits i un màxim de 24 crèdits d'aquestes assignatures optatives per a obtenir l'especialitat.
ESPECIALITAT EN ESTRATÈGIES PER A LA GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (UGR)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645216 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3
21645218 Conflictes Paisatgístics i Territorials en Espais Rurals i Urbans: Integració Paisatgística, Recursos Arquitectònics en Zones Rurals i Segregació Social Intraurbana 3
21645219 Problemes Ambientals en Entorns Mediterranis: Canvi Climàtic, Riscs Ambientals i Usos del Sol en Espais de Interfase 3
21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21645224 Gestió Pràctica  del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3
21645225 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3
21645226 Tècniques, Habilitats i Instruments per a la Direcció, Gestió i Mediació en les Entitats Públiques 3
21645227 Gestió Pública Local 3
L'estudiant haurà de cursar un mínim de 18 crèdits i un màxim de 24 crèdits d'aquestes assignatures optatives per a obtenir l'especialitat.
MÒDUL TIG (Comú)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645201 TIGs i Paisatge 3
21645211 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3
21645212 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3
21645213 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3
21645214 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3
21645215 TIGs i Prospectiva Territorial 3
L'estudiant ha de cursar un mínim de 9 crèdits i màxim de 15 crèdits d'aquestes assignatures optatives. 
OPTATIVES COMPLEMENTÀRIES
En cas de no arribar als 60 crèdits necessaris amb les assignatures obligatòries, optatives d'especialitat i el mòdul TIG, l'estudiant haurà de matricular alguna de les assignatures següents:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Assignatures virtuals
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21645501 Pràctiques Externes 6

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.