saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes


Poden accedir al màster tots aquells candidats que estiguin en possessió d'un títol de doctorat, d'una enginyeria, d'una arquitectura, d'una llicenciatura, o d'un grau i que vulguin ser professors/res d'ensenyament secundaris (ESO, batxillerat i formació professional). 

La titulació d'accés ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició. 

L'accés a les diverses especialitats docents d'aquest màster es fa en funció de la titulació exigida per a l'ingrés als diferents cossos docents. El Departament d'Ensenyament cada curs escolar confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir, interinament, llocs de treball vacants en centres educatius.

El web del Departament d'Ensenyament té habilitades dues taules on es pot consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions: 

- Ensenyaments que podeu impartir (Accés a la consulta per titulació). 

Titulacions per impartir un ensenyament  (Accés a la consulta per cos i especialitat).

Tota la informació per formalitzar la preinscripció al Màster de Formació del Professorat es troba a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.