saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR) - 3a edició

Admissió

El programa Wintour està adreçat a la preparació de professionals àmpliament capacitats i altament adaptables i qualificats per tal de promoure innovacions en el desenvolupament del turisme del vi que generin valor afegit a través de l'augment dels ingressos i el reconeixement d'aquest sector. El programa cobreix l'absència d'una nova professió que requereix coneixements multidisciplinaris i multisectorials, que comprèn els processos d'elaboració del vi i la gestió del turisme. Una formació pràctica d'alta qualitat en esperit i gestió empresarial es proporciona mitjançant la participació dels estudiants en pràctiques en el sector no acadèmic.

Els estudiants han d'haver completat el grau o màster universitari (mínim 180 ECTS en total) en els camps de les Ciències Socials (turisme, economia, administració i direcció d'empreses, màrqueting); les Ciències Naturals i Experimentals (enologia, enginyeria agrícola, biotecnologia); les Humanitats (llengües, relacions internacionals), o altres estudis estretament relacionats.

Els sol·licitants de països de la UE que actualment estan cursant el seu títol de grau i que ja han als assolit els 150 ECTS poden presentar la seva sol·licitud, però només s'acceptarà si aproven l'examen abans de finals de juliol del mateix any d'inscripció.

Els candidats han de presentar un certificat recent del seu nivell d'anglès: com a mínim és necessari el nivell B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (s'accepten certificats de Cambridge, IELTS o TOEFL).  Estan exempts de presentar el resultat d'un d'aquests exàmens oficials aquells candidats que compleixin algun d’aquests requisits.

D'altra banda, la motivació personal, l'experiència prèvia en el sector del vi, el turisme i/o l'enoturisme, així com les habilitats lingüístiques demostrables (preferiblement en les llengües de les universitats organitzadores: espanyol, francès i portuguès) seran elements cabdals en el procés de selecció.

Documentació Específica Obligatòria

Sol·licitud per al Programa WINTOUR i per a les beques Erasmus

El primer pas del procés de preinscripció és emplenar el formulari de preinscripció en línia. Per tal de completar aquest pas se sol·licita als estudiants el pagament d'una taxa de preinscripció de 30,21 euros. És requisit indispensable haver pagat la taxa per tal que la preinscripció es completi amb èxit.

Un cop emplenat el formulari, el sistema redirigeix automàticament a un gestor documental online en el qual cal pujar tota la documentació requerida.

Criteris de Selecció

Els candidats seran avaluats per la Comissió Acadèmica segons els següents criteris:

  • CV i expedient acadèmic: 50% de la puntuació
  • Carta de motivació i projecte professional (es pot creure oportú programar una entrevista personal): 30% de la puntuació
  • Experiència professional i mobilitat internacional prèvia: 10% de la puntuació
  • Altres llengües (especialment: espanyol, francès i portuguès): 10% de la puntuació

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat