saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 15 15 60
TOTALS 30 15 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17675101 Processament Digital de Senyals 4
17675102 Dispositius i Tecnologies Microelectrònics i Nanoelectrònics 4
17675103 Sistemes Digitals Avançats 4
17675104 Sistemes Electrònics en Comunicacions 5
17675105 Control Digital 4
17675106 Innovació i Enginyeria (*) 4
17675107 Laboratori Integrador 5
Segon quadrimestre
17675301 Treball de Fi de Màster (*) 15
  Optatives 15

(*) Aquestes assignatures integren les competències d’Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual. 

Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants poden triar cursar els 15 ECTS optatius sense tenir en compte les diferents especialitats, o cursar els d'una única especialitat perquè aquesta aparegui en la denominació del títol.

Especialitat Electrònica Industrial  (15 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17675201 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3
17675202 Modelatge i Control de Convertidors 3
17675203 Control Digital de Convertidors 3
17675204 Arquitectura Elèctrica de Sistemes de Gestió d'Energia 3
17675205 Radioidentificació i Sensors Sense Fil 3
17675206 Disseny de Circuits Integrats d'Alta Freqüència amb Eines CAD 3
17675212 Electrònica d'Automòbils 3
17675213 Desenvolupament de Programari Embedded per a Automòbils 3

 Especialitat Microsistemes Electrònics (15 ECTS)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17675207 Dispositius Semiconductors Avançats 3
17675208 Nanomaterials en Enginyeria Electrònica 3
17675209 Dispositius Optoelectrònics i de Radiofreqüència 3
17675210 Microsistemes i Nanosistemes Sensors 3
17675211 Disseny d'Experiments i Tractament Avançat de Dades 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17244105 Electrònica Digital 6
17244107 Electrònica Analògica 5

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.