saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Química

Màster universitari en Enginyeria Química - 9a edició

Màster universitari en Enginyeria Química

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 - - 60
2n - - 15 15 30
TOTALS 51 9 15 15 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20695101 Fenòmens de Transport Avançats 6
20695102 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
20695105 Disseny de Processos i Productes I (*) 4,5
20695108 Direcció i Gestió d'Empreses 4,5
20695110 Lideratge Industrial (*) 3
  Optatives 6
Segon quadrimestre
20695103 Processos de Separació Avançats 6
20695104 Enginyeria de Reactors 6
20695106 Disseny de Processos i Productes II (*) 4,5
20695107 Control Avançat 3
20695109 Auditoria i Certificació Industrial 4,5
20695111 Gestió del Canvi (*) 3
  Optatives 3

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20695401 Pràctiques Externes (*) 15
20695301 Treball de Fi de Màster (*) (**) 15

(**) Per poder superar l'assignatura de Treball de Fi de Màster, és requisit indispensable haver superat totes les assignatures del màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
20695201 Polímers 3
20695202 Materials i Nanoestructures 3
20695203 Biomaterials (*) 3

(*) Aquestes assignatures integren les competències d’Orientació Professional i Ciutadania.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20204114 Termodinàmica 6
20204124 Cinètica Química i Disseny de Reactors 9
20204125 Fenòmens de Transport 6
20695204 Laboratori d'Operacions Unitàries i Processos 6
20695205 Fonaments d'Enginyeria Química 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA QUÍMICA (2011) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA QUÍMICA (2013)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
20685108 Polímers 3 20695201 Polímers 3
20685109

20685110
Materials
o
Superfícies i Nanoestructures
3

3
20695202 Materials i Nanoestructures 3
20685101 Enginyeria Bioquímica 3 20695203 Biomaterials 3
20685112

20685113
Processos de Separació Avançats
i
Tecnologia de Membranes
3

3
20695103 Processos de Separació Avançats 6
20685106 Disseny de Processos i Producte 6 20695106 Disseny de Processos i Productes II 4,5
20685106

20685105
Disseny de Processos i Producte
i
Optimització de Processos
6

3
20695105

20695106
Disseny de Processos i Productes I
i
Disseny de Processos i Productes II
4,5

4,5
20685104 Fenòmens de Transport Avançats 3 20695101 Fenòmens de Transport Avançats 6
20685114 Termodinàmica i Simulació Molecular 3 20695102 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
20685107 Catàlisi i Enginyeria de la Reacció Química 3 20695104 Enginyeria de Reactors 6
20685115

20685116
Administració d'Empreses
i
Emprenedoria
3

3
20695108 Direcció i Gestió d'Empreses 4,5
20685117

20685111
Logística i Simulació de Sistemes
i
Seguretat Industrial
3

3
20695109 Auditoria i Certificació Industrial 4,5
20685119 Lideratge d'Equips 3 20695110 Lideratge Industrial 3
20685118 Comunicació i Relacions Humanes 3 20695111 Gestió del Canvi 3
20685120 Pràctiques Externes 15 20685401 Pràctiques Externes 15