saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 24 -- 60
2n 36 12 12 (obligatòria) 60
TOTALS 72 36 12 120

Pla d’estudis segons titulació d'accés:

En funció de la titulació d’accés, l’estudiant seguirà un itinerari específic dins del mòdul d’assignatures optatives


PRIMER CURS: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655101 Gestió Empresarial 6
  Assignatures optatives que s’han de cursar obligatòriament
17655201 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655208 Laboratori d'Operacions Químiques Unitàries 3
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Segon quadrimestre
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655105 Estructures 3
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5

SEGONS CURS: 

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics  4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12

PRIMER CURS: 

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655206 Cinètica i Reactors * 3
17655211 Circuits Elèctrics * 3
17655212 Fonaments d'Automatismes * 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química * 3
17655101 Gestió Empresarial 6
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis * 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia * 3
17655208 Laboratori d'Operacions Químiques Unitàries * 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques * 3
Segon quadrimestre
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3

SEGONS CURS: 

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12

PRIMER CURS:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655211 Circuits Elèctrics * 3
17655212 Fonaments d'Automatismes * 3
17655101 Gestió Empresarial 6
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis * 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia * 3
17655203 Mecànica de Màquines * 3
17655204 Mecànica Estructural * 3
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització * 6
Segon quadrimestre
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3

SEGONS CURS: 

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12

PRIMER CURS:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655101 Gestió Empresarial 6
  Optatives 24
Segon quadrimestre
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3

SEGONS CURS: 

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17655201 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització 6
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655213 Qualitat de l'Energia Elèctrica 3
17655214 Disseny d'Equips a Pressió 3
17655215 Manteniment Mecànic 3
17655216 Modelització i Computació de Processos Industrials 3
17655217 Biomaterials 3
17655218 Fenòmens de Transport Avançats 6
17655219 Enginyeria de Reactors 6
17655220 Materials i Nanoestructures 3
17655221 Processos de Separació Avançats 6
17655222 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
17655223 Gestió de la Transferència i Innovació 4
17655224 Gestió de Potència de Fonts d'Energia Renovables 4
17655225 Control i Programació de Robots 8
17655226 Instrumentació Industrial 8
17655227 Modelatge i Simulació de Sistemes Dinàmics 8
17655228 Robòtica Mòbil 4
17655229 Sistemes de Percepció 8
17655230 Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar 3
17655231 Eficiència Energètica i Auditories en Edificis 3
17655232 Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis 3
17655233 Sistemes Combinats de Producció de Fred i Calor en Edificis 3
17655234 Optimització a l'Enginyeria 6
17655235 Modelatge i Control de Convertidors 3
17655236 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3
17655237 Sistemes Electrònics en Comunicacions 5
17655501 Pràctiques Externes I 6
17655502 Pràctiques Externes II 6

*Tingueu en compte que aquestes assignatures tot i haver-les de cursar obligatòriament segons la titulació d’accés, a l’hora de l’automatrícula, les trobareu a l’apartat d’optatives.


COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (**) :

Consulteu aquí els Complements de Formació

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.