saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries en Matemàtiques, Estadística, Física i àmbits afins.

Titulacions universitàries en Informàtica, Telecomunicacions, Electrònica, Industrial, Elèctrica, Mecànica, Aeronàutica i àmbits afins.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 40 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulacions de l'àmbit de ciències: fins a un màxim de 40 punts.

b. Titulacions de l'àmbit d'enginyeria i arquitectura: fins a un màxim de 40 punts.

c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 40 punts.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) o experiència professional relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.

4. Experiència prèvia en investigació i / o estades en centres d'investigació (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment): fins a un màxim de 10 punts.