saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica - 6a edició

Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 17 25 18 60
TOTALS 17 25 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
Anual
17645301 Treball de Fi de Màster * 18
Primer quadrimestre
17645101 Mètodes Numèrics en Enginyeria 6
17645102 Simulació 6
  Optatives 20
Segon quadrimestre
17645103 Computació d'Altes Prestacions 5
  Optatives 5

* Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Màster, és requisit haver superat o matriculat tots els crèdits obligatoris i optatius que requereix el màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
17645201 Codis Correctors d'Errors 5
17645202 Sistemes Dinàmics Caòtics 5
17645203 Grafs i Aplicacions 5
17645204 Modelització mitjançant Equacions Diferencials 5
17645205 Criptologia 5
17645206 Anàlisi Multivariant de Dades 5
17645207 Simulació amb Partícules i amb Elements Finits 5
17645208 Xarxes Complexes 5
17645209 Investigació Operativa 5
17645210 Optimització Combinatòria 5
17645211 Estructures de Dades i Algoritmes 5
17645212 Representació del Coneixement 5
17645213  Intel·ligència Artificial 5
17645214  Computació Distribuïda 5
17645215 Reconeixement de Patrons 5