saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica - 3a edició

Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 12 (obligatòria) -- 60
2n - -   18 30
TOTALS 51 9 12 18 90

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20735112 Disseny Ecoeficient de Processos 6
Primer quadrimestre
20735103 Eines de Sostenibilitat 4.5
20735105 Normativa Ambiental i Energètica 3
20735106 Tecnologies d'Energies Renovables 4.5
20735108 Eficiència Energètica en Indústria i Transport 4.5
20735109 Gestió Ambiental i Energètica 3
20735110 Gestió i Valorització de Residus 4.5
  Optatives 3
Segon quadrimestre
20735101 Atmosfera i Contaminació de l’Aire 4.5
20735102 Economia del Medi Ambient i de l'Energia 3
20735104 Màquines Tèrmiques i Hidràuliques 4.5
20735107 Eficiència Energètica en Edificis 4.5
20735111 Tractament Avançat d'Aigües 4.5
  Optatives 6

SEGON CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20735401 Pràctiques Externes 12
20735301 Treball de Fi de Màster 18

Assignatures Optatives

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
20735201 Direcció i Gestió d'Empreses 4.5
20735202 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3
20735205 Gestió del Canvi 3
20735203 Integració d'Energies Renovables 3
20735204 Lideratge Industrial 3
20735206 Modelització de Plantes Depuradores 3
20735209 Models de Dispersió de Contaminants 3
20735207 Simulació Numèrica en Enginyeria Ambiental i Energètica 3
20735208 Tecnologies Energètiques Emergents 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Elèctrica i el grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la URV
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
20735211 Cinètica i Reactors 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Mecànica de la URV
20735212 Fonaments d'Enginyeria Química 3
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
20735211 Cinètica i Reactors 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Química de la URV
20735215 Enginyeria Tèrmica 3
20735216 Mecànica de Fluids Avançada 3
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Biotecnologia de la URV
20735215 Enginyeria Tèrmica 3
20735216 Mecànica de Fluids Avançada 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Ciències Ambientals de la UB
20735215 Enginyeria Tèrmica 3
20735216 Mecànica de Fluids Avançada 3
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants procedents del grau de Física, Biologia, Bioquímica i Biologia Molecular, i Arquitectura
20735215 Enginyeria Tèrmica 3
20735216 Mecànica de Fluids Avançada 3
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3

Complements de Formació

Per als candidats que han cursat un grau en Física, Biologia, Bioquímica i Biologia Molecular.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20735212 Fonaments d'Enginyeria Química 3
20735211 Cinètica i Reactors 3

Per als candidats que han realitzat un grau en Arquitectura.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20735213 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6
20735211 Cinètica i Reactors 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Calendari d'extinció del Màster en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible

CURS 2016-17 CURS 2017-18 CURS 2018-19
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Calendari d'extinció del Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis

CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
20655204 Tecnologies de Producció de Fred i Calor 6 20735104 Màquines Tèrmiques i Hidràuliques 4.5
20655210 Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar 3 20735203 Integració d'Energies Renovables 3
20655214 Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis 3 20735107 Eficiència Energètica en Edificis 4.5
ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE (2011) ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (2016) 
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
20675101 Gestió Ambiental 3 20735109 Gestió Ambiental i Energètica 3
20675102 Eines de Sostenibilitat 6 20735103 Eines de Sostenibilitat 4.5
20675104 Models de Transport de Contaminants 6 20735209 Models de Dispersió de Contaminants 3
20675105 Tractaments Avançats d'Aigües i la seva Gestió 3 20735111 Tractament Avançat d'Aigües 4.5
20675106 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3 20735202 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3
20675107

20675204
Gestió i Minimització de Residus
i
Tècniques Avançades per al Tractament Eficient i Revalorització de Residus
3

3
20735110 Gestió i Valorització de Residus 4.5
20675203 Tècniques Ecoeficients per al Disseny de Processos i Productes 6 20735112 Disseny Ecoeficient de Processos 6