saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques

Titulacions d'admissió

Graduats, diplomats/enginyers tècnics o Llicenciats/Enginyers en els àmbits de la Química, Mecànica, Industrial, Agroalimentària, Física, de mines, Automàtica i Electrònica Industrial, Elèctrica, Bioquímica, Biotecnologia, Informàtica, i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement d'anglès (nivell B2 o equivalent).
  • Cartes de referència (opcional)

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

  1. Idoneïtat del títol d’accés (fins un màxim de 30 punts, d’acord amb el següent ordre)

a. Titulats en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura: fins un màxim de 30 punts,

b. Titulats en l’àmbit de les ciències: fins un màxim de 25 punts,

c. Altres: 0 punts.

  1. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster i de la universitat d’origen: fins un màxim de 40 punts.
  1. Nivel d’anglès superior al nivell mínim exigit (B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En el cas que l’alumne no pugui acreditar aquest nivell, es realizarà una entrevista en què es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral: fins un màxim de 10 punts.
  1. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins un màxim de 10 punts.
  1. Altres criteris d’interès com les estades (d’un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanació, entrevista personal: fins un màxim de 10 punts.

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’órgan d’admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.