saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques

Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques - 3a edició

Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques

Pla d'estudis

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 49.5 10.5 60
TOTALS 49.5 10.5 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20725101 Anàlisi de Balanços i Indicadors Empresarials 3
20725102 Anàlisi Macroeconòmica i Cojuntura Internacional 3
20725103 Direcció i Gestió d'Empreses 4.5
20725105 Estadística i Econometria 3
20725106 Fiscalitat de les Empreses 3
20725107 Lideratge Industrial  3
20725108 Negociació i Comunicació 3
20725109 Teoria de la Presa de Decisions 3
Segon quadrimestre
20725104 Economia del Medi Ambient i de l'Energia 3
20725110 Dret de la Competència 3
20725111 Estratègies de Màrqueting 3
20725112 Estratègies de Recursos Humans 3
20725113 Gestió del Canvi i del Procés d'Innovació 3
20725114 Gestió Financera i Anàlisi de Riscos de Mercats 3
20725115 Innovació, Tecnologia i Gestió de la Innovació   3
20725116 Logística, Transport i Distribució 3
20725301 Treball de Fi de Màster  10.5

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (**): 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20725201 Economia i Organització Industrial 6

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.