saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Titulacions d'admissió

Títulació universitària sempre que no pertanyi a la branca d’arts i humanitats i ciències de la salut.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Acreditació de coneixement de català o espanyol (només per a estudiants estrangers procedents de països no llatinoamericans). En el cas que no es pugui acreditar aquest coneixement, cal adjuntar emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement d'espanyol.
  • Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), si s'al·lega.
  • Acreditació d'experiència laboral, si escau.
  • Acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

  • Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
  • Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
  • Nivell d’anglès: fins a un màxim de 10 punts.
  • Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.
  • Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts.
  • Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.