saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster de Dret Ambiental: Taula d'adaptació

ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE DRET AMBIENTAL (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE DRET AMBIENTAL (2014)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
15615105

15615111
Introducció al Medi Ambient
i
Introducció a les Ciències Ambientals
4,5

4,5
15675101 Fonaments de Ciències Ambientals 6
15615108 Economia del Medi Ambient 4,5 15675102 Economía del Medi Ambient 4
15615123 Anàlisis i Gestió del Conflicte Ambiental 3 15675103 Dret Humans i Justícia Ambiental 4
15615101 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4,5 15675104 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4
15615102 Dret Internacional del Medi Ambient 4,5 15675105 Dret Internacional del Medi Ambient 4
15615106 Dret Ambiental de la Unió Europea 4,5 15675106 Dret Ambiental de la Unió Europea 4
15615104

15615109
Intervenció Administrativa Ambiental
i
Introducció al Dret Ambiental Sectorial
4,5

4,5
15675107 Intervenció Administrativa Ambiental 8
15615107 Dret Ambiental Comparat 4,5 15675108 Dret Ambiental Comparat 4
15615119 Protecció del Medi Natural 3 15675109 Protecció de la Biodiversitat 4
15615120 Dret Penal Ambiental 4,5 15675110 Dret Penal Ambiental 4
15615116

15615121
Dret de l'energia
i
Introducció a la Tecnologia Ambiental
4,5

4,5
15675111 Dret de l'Energia i Tecnologies Ambientals i Energètiques 8
15615126

15615127
Metodologia de la Investigació
i
Tècniques de Investigació
3

3
15675112 Metodologia i Tècniques de Investigació Jurídica 6
15615114 Dret d'Aigües 4,5 15675113 Dret d'Aigües i Medi Marí 6
15615117

15615115
Dret dels Residus
i
Dret de la Contaminació
4,5

4,5
15675114 Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus 8
15615118

15615110

15615113
Fiscalitat Ambiental
i
La Responsabilitat per Danys Ambientals
i
Gestió de la Qualitat Ambiental i Responsabilitat Corporativa en l'Empresa
3

4,5

4,5
15675115 Empresa i Medi Ambient 8
15615103 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4,5 15675116 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
15615112 Clínica Jurídica Ambiental 10,5 15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9
15615124

15615125
Pràctiques I
i
Pràctiques II
4,5

4,5
15675401 Pràctiques Externes 9
15615301

15615302
Treball de Fi de Màster
o
Treball de Fi de Màster
9

12
15675301 Treball de Fi de Màster 12
15615122 Seminaris 4,5 15675117 Seminaris 4