saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Direcció d’Empreses

Màster universitari en Direcció d’Empreses - 7a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants que disposin de titulacions de l'àmbit de l'economia, l'empresa o l'enginyeria. El màster, en l’orientació de recerca, està dirigit a aquells candidats que es plantegen elaborar una tesi doctoral en l’àmbit de l’empresa.

El candidat ha d'estar motivat per aspectes com ara la innovació i la creativitat en l'entorn empresarial, amb l'objectiu d'assumir el lideratge de nous reptes i projectes empresarials, i prendre decisions fonamentades en un coneixement avançat de la direcció d'empreses. L’aspirant hauria de reunir les següents característiques personals:

 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat de treball en equip i autònom.
 • Caràcter proactiu i emprenedor.
 • Habilitats comunicatives.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

 • Carta de motivació. La carta haurà d'exposar les raons que porten l'estudiant a presentar la preinscripció al màster per tal que la comissió acadèmica pugui comparar les expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la idoneïtat de la incorporació al màster.
 • Acreditació de coneixement de català o espanyol (només per a estudiants estrangers procedents de països no llatinoamericans). En el cas que no es pugui acreditar aquest coneixement, cal adjuntar emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement d'espanyol.
 • Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), si s'al·lega.
 • Acreditació d'experiència laboral, si escau.
 • Acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

 • Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
 • Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
 • Nivell d’anglès (acreditat documentalment): fins a un màxim de 10 punts.
 • Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 • Experiència laboral en l'àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat