saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Màster en Direcció d’Empreses

Titulacions d'admissió

 Titulació universitària oficial en l'àmbit de l'economia, l'empresa o l'enginyeria

Documentació específica obligatòria

A més de la Documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació. La carta haurà d'exposar les raons que porten l'estudiant a presentar la preinscripció al màster per tal que la comissió acadèmica pugui comparar les expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la idoneïtat de la incorporació al màster.
  • Acreditació de coneixement de català o espanyol (només per a estudiants estrangers procedents de països no llatinoamericans). En el cas que no es pugui acreditar aquest coneixement, cal adjuntar emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement d'espanyol.
  • Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), si s'al·lega.
  • Acreditació d'experiència laboral, si escau.
  • Acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

  • Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
  • Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
  • Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.
  • Experiència laboral en l'àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts.
  • Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.

Consulta la Normativa d'accés i admissió