saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màsters Oficials: Preguntes més freqüentes


NOU SISTEMA EDUCATIU: Espai europeu d'educació superior (EEES)

  • Què vol dir Espai europeu d'educació superior EEES?

A partir de la Declaració de Bologna, la majoria de països europeus estan treballant per a la creació d'un Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per a promoure la convergència dels diferents sistemes d'educació, amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes.

  • Quina és l'estructura del nou sistema?

L'estructura dels ensenyaments universitaris en l'EEES està organitzada en tres cicles, denominats Grau (1r cicle), Màster (2n cicle) i Doctorat (3r cicle).

  • Quin tipus de perfil/orientació/itinerari pot tenir un Màster?

- Professionalitzador: orientat a la pràctica professional.

- Recerca: orientat a la iniciació en tasques d'investigació.

- Acadèmic: orientat tant a la capacitat per a la pràctica professional com a la capacitat per a la recerca.

  • Com s'organitzen els Màsters?

- Màsters organitzats únicament per la URV.

- Màsters interuniversitaris, organitzats conjuntament per la URV i altres universitats. Hi ha una Universitat Coordinadora.

- Erasmus Mundus, organitzats conjuntament per la URV i altres universitats europees, d'acord amb els requisits que regulen aquesta tipologia.

En la fitxa del Màster (oferta) trobareu les indicacions sobre l'organització.

  • Quina durada tenen els Màsters?

Els programes de Màster tenen una extensió mínima de 60 crèdits i una màxima de 120 crèdits ECTS, que equivalen a 1 o 2 anys, respectivament.

Els Màsters estan dissenyats de manera que un estudiant que tingui una dedicació a temps complet durant un curs acadèmic pot aconseguir 60 crèdits ECTS. La dedicació requerida per estudiar a temps complert és de 35 hores/setmana, aproximadament.
 

  • Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels ensenyaments universitaris per en l'EEES. Cada crèdit equival a unes 25 hores de treball de l'estudiant.

L'assignació de crèdits comptabilitza les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a preparar i fer els exàmens i altres proves d'avaluació.

En aquest sistema europeu es posa l'èmfasi en l'estudiant com a protagonista del procés d'aprenentatge.

  • Què és el Suplement Europeu al Títol?

És el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Aquest document la Universitat l'expedirà a petició de la persona interessada.